افق روشن
www.ofros.com

…ارزیابی از اعتراضات و اعتصابات کارگران و موانع

گفتگو با علیرضا نوایی و فواد کیخسروی

رادیو پیام کانادا                                                                                                                دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱