افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب و تظاهرات علیه سرمایه در اسرائیل


رئال نیوز - یوتیوب                                                                                    چهارشنبه ١٢ مرداد ماه ١٣٩٠