افق روشن
www.ofros.com

"سخنرانی "جعفر رسا

درباره انقلاب اکتبر، بازنگری انتقادی ـ تاریخی به آن

کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورتبازنگری انقلاب اکتبر ١٩١٧ روسیه (قسمت اول)

پرسش و پاسخ (قسمت دوم)

پرسش و پاسخ (قسمت سوم)