افق روشن
www.ofros.com

گفتگوی صدیق گویلیان با ستار رحمانی

نگاهی به اوضاع سیاسی-اقتصادی کنونی ایران و وضعیت جنبش کارگری

افق جنبش کارگری                                                                                             یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰ مه ۲۰۱۹