افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به مبارزات کارگری در سال جدید

گفتگوی کانی کرمپور با علیرضا نوائی

افق جنبش کارگری                                                                                                                    دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۴ ژوئیه ۲۰۲٣