افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات نیویورک و مصا حبه با فرید پرتوی


کانال تلویزیونی چشم انداز                                                                                  سه شنبه ١١ مهر ١٣٩١

بخش اول تظاهرات علیه سفر احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل - نیویورک بخش دوم مصاحبه با فرید پرتوی از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران