افق روشن
www.ofros.com

در بارە وضعیت معیشتی طبقه کارگر و اعتصابات نفت و پتروشیمی

گفتگوی ناهید وفایی با ستار رحمانی

کانال شورا                                                                                                                              دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵ مه ۲۰۲٣