افق روشن
www.ofros.com

سمينار مسئله ملی و آلترناتيوها


کميته فعالين کارگری... - فرانکفورت                                                                   پنجشنبه ١٦ شهریور ١٣٩١

قسمت اول، دوم و سوم سمينار مسئله ملی و آلترناتيوها

برگذار کننده کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت

اين سمينار در تاريخ ٢٠١٢.٠٩.٠١ در فرانکفورت برگذار شد.

 

 

 

 

کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت