افق روشن
www.ofros.com

سمينار مفهوم انقلاب و رویداد تاریخی


کميته فعااين کارگری...                                                                                   يكشنبه ٧ اسفند ماه ١٣٩٠

سمينار مفهوم انقلاب و رویداد تاریخی

اين سمينار در تاريخ ١٨.٠٢.٢٠١٢ در شهر فرانکفورت توسظ کميته فعااين کارگری سوسياليستی برگزار شد.

 

 

کميته فعااين کارگری سوسياليستی - فرانکفورت