افق روشن
www.ofros.com

عليه کار کودکان


کمیته فعالین کارگری .... فرانکفورت                                                                        دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩١

آخرین آمار سازمان بین المللی کار از شمار کودکان کار دویست و پانزده میلیون کودک به کار اشتغال دارند صدو و پانزده میلیون تن از این کودکان در بدترین اشکال کار کودک مشغول هستند؛ آمار کودکان کار بین ١۵ تا ١٧ سال در مشاغل خطرناک ٢٠ درصد افزایش یافته است.

آکسيون اعتراضی عليه کار کودکان