افق روشن
www.ofros.com

ارنست تلمن کمونیست آلمانی


فیلم سینمایی                                                                                               سه شنبه ٢۴ آبان ماه ١٣٩٠

٣- ارنست تلمن کمونیست آلمانی متولد ۱۶ آوریل ۱۸۸۶در گذشت ۱۸ اگوست ۱۹۴۴
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com
info@k-en.com