افق روشن
www.ofros.com

ده روزی که دنیای را لرزاند


ایزنشتاین                                                                                                    سه شنبه ٢۴ آبان ماه ١٣٩٠

١ - انقلاب اکتبر ١٩١٧ ده روزی که دنیای را لرزاند فیلم سینمایی ایزنشتاین
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com
info@k-en.com