افق روشن
www.ofros.com

چند ویدئو کلیپ از اعتراضات و بازداشتها

در تورنتو و حمله لباس شخصی ها به تظاهرات مردم G20