افق روشن
www.ofros.com

کارگران زندانی را آزاد کنید

خودروکار                                                                                         سه شنبه ۱٩ آبان ۱٣٨٨


همکاران عزیز ودوستان کارگر

ما جمعی از کارگران ایران خودرو به همراه دیگر هم میهنان عزیز ایرانی خشم خویش را از اتهامات بی اساس وارده به اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه رااعلام کرده و زندانی شدن آنها را محکوم می کنیم.
ضمن اعلام حمایت وپشتیبانی ازخواستهای برحق کارگران نیشکرهفت تپه ما کارگران داشتن حق تشکل، حق سندیکا، حق قانونی ومدنی هر انسانی می دانیم وسرکوب و دستگیری فعالان مدنی، کارگری و دانشجوئی و خبرنگاران را محکوم می کنیم. ما خواهان آزادی فوری تمام زندانیان در بند هستیم.

جمعی ازکارگران ایران خودرو ۱۸ آبان ۸۸