افق روشن
www.ofros.com

نامه دریافتی از كارگران نیروگاه سیكل تركیبی سنندج


تعدادی از کارگران نیروگاه                                                                                 یکشنبه ٢١ خرداد ١٣٩١

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق کردستان
جناب آقای مجید رحیمی فر
با سلام

همانگونه که استحضار دارید در راستای تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی ( حراج اموال و دارایی های مردم به سرمایه داران کوچک و بزرگ ) ، واگذاری ۵٠ نیروگاه با حدود ١۵ هزار کارگر در سراسر کشور در دستور كار وزارت نیرو قرار گرفته و نیروگاه سنندج نیز از این رهگذر مقرر شده بابت رد دیون ( تسویه طلب پیمانکاران از دولت ) واگذار گردد. نحوه واگذاری و زمان دقیق آن نامعلوم می باشد ودر این میان از شرکت مپنا به عنوان مالک جدید احتمالی نام برده می شود. این وضعیت شرایط پرابهامی را برای ما کارگران نیروگاه رقم زده است به گونه ایی که حتا در موارد حضوری متفرقه، پاسخ های آن مقام قانع کننده نبوده و نتوانسته است درد مزمن ناامنی شغلی را پس از واگذاری نیروگاه تسکین دهد. ما کارگران ضمن مخالفت با واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی و گسترش شوم بیکاری و ناامنی شغلی خواهان توضیح و اطلاع رسانی شفاف و بی پرده شما بوده و از همه همکاران می خواهیم فعالانه برای یافتن راه حلی برای تضمین آینده شغلی مان تلاش کنیم و آگاه باشیم که طرح امکان خرید سهام نیروگاه توسط کارگران به هیچ وجه ضامن امنیت شغلی ما نیست.

تعدادی از کارگران نیروگاه برق سنندج - ٢١/٠٣/١٣٩١

کارگران نیروگاه های ایران

http://kargaran-nirugah.mihanblog.com