افق روشن
www.ofros.com

مسئولین وزارت کار ، کارگران معدنچی را دریابید


سندیکای واحد - هیئت موسس بازگشایی                                                                   سه شنبه ٣٠ آذر ١٣٨٩

باز هم سود جویی کارفرمایان حادثه ای آفرید و چهار خانواده کارگری بی سرپرست شدند.
هشدارهای مکرر فعالین سندیکایی و آگاهان به امور معادن متاسفانه گوش شنوایی برای حرص و آز سرمایه داران باقی نگذارده است.
حادثه در معدن دولتی اشکیلی و یکسال قبل در معدن هجتک راور کرمان با یک علت مشترک نگرانی همه فعالین سندیکایی را بر انگیخته است. ما ضمن همدردی با خانواده های کارگران داغدار توجه مسئولین را به پیامد حذف بخش بازرسی و ایمنی وزارت کار جلب نموده و اعلام می کنیم بخش نامه های ضد کارگری نتیجه ای جز نابودی کارگران در محیط کار ندارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتو.بوسرانی تهران و حومه

هیئت موسس بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک

آذر ١٣٨٩