افق روشن
www.ofros.com

ما خواهان آزادی اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هستیم

سندیکای کارگران واحد                                                                        چهارشنبه ٢٧ آبان ۱٣٨٨

باری دیگر شاهد زندانی شدن پنج تن از کارگران این مرز و بوم هستیم. فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور، علی نجاتی ومحمد حیدری مهر از فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی احکام صادره از طرف شعبه ١ دادگاه دزفول و تایید این حکم توسط شعبه ١٣ دادگاه انقلاب اهواز برای مدت ٦ ماه راهی زندان شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام زندان نامبردگان، برای دفعات مکرر مظلومیت کارگران را که در راستای احقاق حقوق خود به زندان افکنده شده اند، فریاد بر می آورد و این گونه اعمال را به شدت محکوم می کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با اعتقاد به بی گناهی افراد فوق الذکر و نیز دو تن از یاران خود؛ ابراهیم مددی و منصور اسالو خواهان آزادی بی قید و شرط همه ی کارگران زندانی است.

با امید به گسترش صلحح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

آبان ١٣٨٨