افق روشن
www.ofros.com

ادامۀ شرایط بغرنج و خطرناک زندان برای منصور اسالو را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران واحد                                                                                            شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨

طبق آخرین اخبار رسیده و همچنین به گزارش خانواده منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که به دلایل نامعلومی از چندی پیش به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده است ، در شرایط بغرنج و خطرناکی محکومیت خود را در زندان فوق سر می کند.
بر اساس همین اخبار هفته پیش یکی از زندانیان سوء قصدی علیه جان وی داشته که با تیزبینی و هوشیاری دیگر زندانیان و مداخله آنان فرد مذکور موفق به چنین اقدامی نشده است. تهدید منصور اسالو به همین جا ختم نشده و فرد مذکور به تهدیدات خود علیه وی ادامه می دهد و این شرایط نگرانی خانواده، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، جامعه کارگری ایران را فراهم کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن این گونه اعمال علیه زندانیان خواهان رسیدگی قانونی و محاکمه عاملان این اتفاق می باشد. منصور اسالو محکوم به ۵ سال زندان است که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان رجائی شهر کرج که کمتر مسبوق به سابقه بوده است زندانیان عقیدتی در آنجا نگه داری شوند، طی می کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

اسفند ١٣٨٨

www.syndicavahed.info
syndicavahed@gmail.com