افق روشن
www.ofros.com

فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید


سندیکای کارگران واحد                                                                                     سه شنبه ٢١ دیماه ١٣٨٩

دکترفریبرز رئیس دانا اقتصاددان واز اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، یکی ازکسانی است که در تمام مراحل جنبش کارگری ایران در کنار جنبش کارگری بوده است.
دکتررئیس دانا هر زمان که کارگری دستگیر می شد در تمام مراحل تا آزادی ایشان همراه او و یاران کارگرش بوده است، زندانی شدن استاد نشان از شرایط بدی است که در مقابل ما قرار دارد ولی با زندانی شدنش باز هم نشان داد که مقهور شرایط نباید شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که هم اکنون ۴ تن از یاران خود را در زندان می بیند ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا، خواهان آزادی ایشان و همه فعالین کارگری در بند می باشد.

با امید به روزی که هیچ کارگر و دوستدار کارگری در زندان نباشد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دیماه ١٣٨٩