افق روشن
www.ofros.com

پیام همبستگی به سندیکای اتوبوسرانی میلر شهر یورك استان انتاریو كانادا


سندیكای كارگران واحد                                                                                          شنبه ٢٦ آذر ماه ١٣٩٠

حمایت سندیكای كارگران شركت واحداز اعتراضات صنفی

سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی میلر شعبه ١۵٨٧ شهر یورک استان انتاریو كانادا

ما در کنار شما هستیم و میدانیم که بسیاری از رانندگان این سندیکا زنان و مردان هموطن ما میباشند که در طول سالیان گذشته در کنار سندیکای واحد بوده اند. امید داریم. که این اعتصاب هر چه زودتر با دستیابی شما برای حقوق و مزایای بیشتر و به نفع كارگران به پایان برسد.
اعتصاب آزمایشگاهی است که از دل آن نیروی واقعی جنبش کارگری تربیت میشود و کارگران رهبران واقعی خود را میشناسند.
در حالی كه ما عقیده داریم با هم بودن رمز واقعی موفقیت می باشد ، امیدواریم ساکنان ایرانی منطقه یورک و دیگر شهرهای نزدیک به اعتصابیون با کمک های مادی و معنوی خود نگذارند هم میهنانشان در نزدیکی ایام کریسمس خود را تنها احساس کنند.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٦ آذر ١٣٩٠