افق روشن
www.ofros.com

محکومیت حمله به زندانیان بند ٣۵٠ زندان اوین


سندیکای کارگران واحد                                                                                    پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

سندیکای کارگران شرکت واحد حمله و ضرب و شتم بی رحمانه زندانیان ستم دیده و بی پناه بند ٣۵٠ اوین را محکوم می کند و خواستار مجازات آمرین و مجرمین این رفتار شرم آور ضد انسانی می باشد.
ما همچنین به اعتراض زندانیانی که در همبستگی و اتحاد با هم بندیان کتک خورده خود بیش از شش روز است اعتصاب غذا نموده انداحترام گذاشته و همراه با سپاسگزاری از این حرکت انسانی به لحاظ رفع نگرانی خانواده های اعتصاب کنندگان وحفظ سلامتی ورفع خطر از وجود این نازنینان همراه دیگردلسوزان اجتماعی ازآقای رضا شهابی و دیگر دوستان اعتصاب کننده می خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهند و خانواده و دوستان را از نگرانی رها سازند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ۱۳۹۳