افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران واحد                                                                                            شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨

تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، تنها مرجع رسمی انتشار بیانیه ها و اطلاعیه های سندیکا می باشد و هر مطلب منتسب به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از این تارنما به انتشار نرسد فاقد هر گونه ارزش و اعتباری می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

بهمن ماه ١٣٨٨

www.syndicavahed.info
syndicavahed@gmail.com