افق روشن
www.ofros.com

چهارمین سالروز اعتراض كارگران شركت واحد گرامی باد

سندیكای كارگران واحد                                                                                             جمعه ٩ بهمن ۱٣٨٨

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه برای احقاق حقوق كارگران بعد از وقفه ای طولانی در سال ١٣٨۴ احیاشد با تلاش ها و پیگیری های مستمر كه با بی اعتنایی مسئولان مواجه گردید ، با خواست كارگران شركت واحد اعتراض خود را در تاریخ ٨ بهمن ١٣٨۴ اعلا م كرد ، اعتراض صنفی كارگران با سركوب بی سابقه كه منجر به دستگیری و بی كاری تعدادكثیری از رانندگان زحمتكش شركت واحد بود روبه رو گردید.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چهارمین سالروز اعتراض با شكوه و به یاد ماندنی كارگران شركت واحد را در حالی كه دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیكا در زندان به سر می برند گرامی می دارد و همچنان در راه رسیدن به حقوق كارگران می كوشد.

سندیكای كارگران شركت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
٨ بهمن ١٣٨٨

www.syndicavahed.net
info@syndicavahed.info