افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت برگزاری جلسات سالیانه سازمان جهانی کار


سندیکای کارگران واحد                                                                                           شنبه ۲١ خرداد ١٣٩٠

در چند روز آینده در جلسات سازمان جهانی کار، سالنها و خیابانهای شهر ژنو ما شاهد حمایت از مبارزات کارگران ایران هستیم که از طرف نهادهای کارگری، حقوق بشری و انسانهای عدالتخواه برگزار میشود، ما به خود میبالیم و از تمامی یارانی که ما را یاری میدهند تا صدایمان خاموش نشود و امیدمان بیشتر شود تشکر میکنیم و امید داریم که ما هم بتوانیم روزی برای خواستهای انسانی و اقتصادی آنها همین کار را انجام بدهیم و از راه دور دستشان را میفشاریم و درودهای همبستگی نثارشان میکنیم

به : سازمان جهانی کار و همه تشکل های کارگری ، حقوق بشری و انسان های آزادی خواه
کمتر کسی در ایران و جهان هست که از مبارزات صنفی و طبقاتی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با خبر نباشد و برای همگان روشن است که سندیکای کارگران شرکت واحد در جهت بهبود وضعیت معیشتی و آگاهی رسانی به کارگران در مورد حق وحقوق کارگریشان قدم به عرصه مبارزات طبقاتی وصنفی گذاشته و در این مبارزه دستاورد های خوبی برای رانندگان و کارگران شرکت واحد به ارمغان آورد ه است.
در چند سال گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه افت و خیز های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در طول این چند سال تعداد زیادی از کارگران سندیکایی زندانی و هم اکنون آقایان رضا شهابی و ابراهیم مددی در زندان بوده و بسیاری از این کارگران در دادسرای انقلاب پرونده های مفتوح دارند، و٧ نفر از این کارگران در حال حاضر از نعمت کار محروم می باشند
خوشبختانه مبارزات کارگران و تشکلات مستقل کارگری در ایران توانست مدعیان دروغین نماینده کارگران ایران را از جمله خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی شوراهای اسلامی کاررا هر سال بیش از سال گذشته در سازمان جهانی کار منزوی کند و نهادهای بین المللی کارگری مانند (WFTU) که برای به عضویت در آوردن این نهادهای غیر کارگری اقدام می کنند را هر چه بیشتر بی اعتبار کند و رسوایی بیشتر برایشان به بار آورد.
در چند روز آینده در جلسات سازمان جهانی کار، سالنها و خیابانهای شهر ژنو ما شاهد حمایت از مبارزات کارگران ایران هستیم که از طرف نهادهای کارگری، حقوق بشری و انسانهای عدالتخواه برگزار میشود، ما به خود میبالیم و از تمامی یارانی که ما را یاری میدهند تا صدایمان خاموش نشود و امیدمان بیشتر شود تشکر میکنیم و امید داریم که ما هم بتوانیم روزی برای خواستهای انسانی و اقتصادی آنها همین کار را انجام بدهیم و از راه دور دستشان را میفشاریم و درودهای همبستگی نثارشان میکنیم

با امید به گسترش عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

خرداد ١٣٩٠