افق روشن
www.ofros.com

از خواست بر حق کارگران شرکتهای

پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت میکنیم


سندیکای کارگران واحد                                                                                   دوشنبه ۲٩ فروردین ١٣٩٠

هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجمتع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبه سال ١٣٨۴هیئت وزیران خواهان برچیده شده شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند و به دلیل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواهان تحقق فوری خواستهای آنان و بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲٩/٠١/١٣٩٠