افق روشن
www.ofros.com

احکام زندان فعالین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران واحد                                                                            پنجشنبه ٣٠ مهر ۱٣٨٨

در راستای اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱٣٨٦ که به دلیل عدم پرداخت حقوق و رسیدن به پایه ای ترین حقوق صنفی کارگران(ایجاد تشکل مستقل) انجام شد ، تعدادی از کارگران دستگیر شدند که بعد از بازجویی های مکرر با قرار وثیقه ،تا روز دادگاه از زندان آزاد شدند . دادگاه در مرحله اول رسیدگی کارگران را به یکسال حبس که شش ماه آن را به حالت تعلیق در می آورد محکوم کرد و در زمان معین برای اعلام اعتراض ، کارگران با امید به رسیدگی عادلانه در دادگاه تجدید نظر شکایت کردند اما متاسفانه دادگاه تجدید نظر عینا" حکم صادره توسط دادگاه بدوی را تایید کرد.
این احکام در حالی برای فعالین سندیکایی صادر شده که کارگران هفت تپه حقوق خود را با تاخیر سه ماهه دریافت می کنند وبا توجه به سخت وزیان آور بودن کارشان ، طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه اجرا نمی شود و ساعات اضافه کاری این کارگران هر روز کاهش پیدا می کند.
جنبش کارگری ایران در سالیان گذشته برای بهبود شرایط موجود بیشترین هزینه را پرداخت کرده است ،کارگرانی که حتی قدرت پرداخت اجاره منزل را ندارند و از کمترین اوضاع معیشتی بی بهره اند ، برای رسیدن به حقوق صنفی خود باید زمان طولانی را در پشت میله های زندان سپری کنند . تهدید ،بیکاری و زندان به بخشی از مبارزات روزمره جنبش کارگری تبدیل شده است ، همانگونه که دستگیری و بیکاری نتوانست فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد را از پا درآورد مطمئن هستیم فعالین سندیکای هفت تپه نیز هرگز نخواهند گذاشت این مبارزه از بین برود .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای آزادی و حق خواهی این نمایندگان کارگری از هیچ کوششی دریغ نمی کند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام صادره برای فعالین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، خواستار آزادی همه فعالین کارگری از جمله ابراهیم مددی و منصور اسالو ،فرزاد کمانگر ، مهدی فراحی شاندیزو لغو احضارهای فعالین کارگری دستگیر شده در روز جهانی کارگر می باشد

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران وحومه

مهر ١٣٨٨