افق روشن
www.ofros.com

سرکوب فعالین کارگری راه به جایی نخواهد برد


سندیکای نقاشان استان البرز                                                                               سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱ مارس ۲۰۱٦

دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، به روال سالیان گذشته و این بار در گیرودار تبلیغات پرتب و تاب «انتخابات»، با صدور یک سال حبس تعزیری برای رضا شهابی، ۵ سال حبس برای داود رضوی، ۶ سال حبس برای اسماعبل عبدی و برگزاری دادگاه برای تعیین حکم ابراهیم مددی، فشار بر فعالین جنبش کارگری و معلمان را شدت بخشیده است. فشارها و سرکوب روزمرۀ اعتراضات کارگری، از خاتون آباد گرفته تا معلمین، بیش از آن که بتواند منجر به «ارعاب» کارگران و مزدبگیران شود، خشم کارگران ایران را برانگیخته و جنبش کارگری را متحدتر خواهد کرد. دستگیری کارگران به «جرم» درخواست دریافت «حقوق معوقه» و ایجاد «تشکل مستقل»، یا ترتیب دادن مانور برای سرکوب «اغتشاشات کارگری» شاید بتواند مبارزه را برای چند صباحی موقتاً پس بزند یا مهار کند، اما هرگز قادر به محو آن نبوده و نخواهد بود
آزادی بی قید و شرط رضا شهابی، داود رضوی، اسماعیل عبدی و تمامی فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی، همراه با پرداخت غرامت بابت لطمات مادی و معنوی به آن ها، یکی از خواست های محوری و کلیدی ما است، و اتکای ما برای تحقق این مطالبه بر جنبش کارگری بین المللی و ایران است. نیروی عظیم کارگران است که ما را در مبارزه با شرایط موجود، با وجود فشارها و باج گیری هایی نظیر پرونده سازی و حبسهای تعزیری و تعلیقی، بُردبارتر و سخت تر می کند.

پیش به سوی آزادی فعالین کارگری در بند!

پیش به سوی تشکل مستقل کارگری!

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران!

سندیکای نقاشان استان البرز - ١٠ اسفند ٩۴