افق روشن
www.ofros.com

پیام همبستگی سندیکاهای کارگری ایران با زحمتکشان فرانسه


سندیکای، واحد، هفت تپه و فلزکار مکانیک                                                                    جمعه ٧ آبان ١٣٨٩

سندیکاهای کارگری ایران ضمن حمایت کامل از حرکت شکوهمند شما زحمتکشان با صدایی رسا اعلام می دارد :«شما درد مشترک کارگران جهان را فریاد می زنید ». هجوم به تمام دست آوردهای کارگران تحت عنوان جهانی سازی از برنامه های اکثر دولت های سرمایه داری است که جز فقر ، فلاکت و بیکاری کارگران هیچ نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت ، پیروزی شما در این نبرد ، پیروزی همه کارگران جهان محسوب می شود.
ما را در این مبارزه در کنار خود بدانید. کارگران ، یاران و همرزمان؛ دولت فرانسه جهت پیشبرد جهانی سازی وگذر از بحران اقتصادی ، برای پایمال کردن حقوق بازنشستگی کارگران که طی سالها مبارزه به دست آورده اند ، برنامه ای را به پیش می برد که ناقض دست آوردهای شما می باشد.
سندیکاهای کارگری ایران ضمن حمایت کامل از حرکت شکوهمند شما زحمتکشان با صدایی رسا اعلام می دارد :«شما درد مشترک کارگران جهان را فریاد می زنید ». هجوم به تمام دست آوردهای کارگران تحت عنوان جهانی سازی از برنامه های اکثر دولت های سرمایه داری است که جز فقر ، فلاکت و بیکاری کارگران هیچ نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت ، پیروزی شما در این نبرد ، پیروزی همه کارگران جهان محسوب می شود. ما را در این مبارزه در کنار خود بدانید.
همانطور که می دانید کارگران سندیکایی در ایران به دلیل ابتدایی ترین حقوق کارگری که در سطح جهان پذیرفته شده جهت ایجاد تشکل مستقل کارگری طی سالیان گذشته تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و کماکان تعدادی از کارگران در زندان و بسیاری دیگر در دادگاههای متفاوت سرگردان و از نعمت کارکردن محروم می باشند.
ما پیروزی شما در این مبارزه را پیروزی همه کارگران قلمداد می کنیم و تنها راه نجاتمان را اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران و مبارزه برای رفع این بی عدالتی ها در راه رسیدن به یک زندگی در خور شان همه انسانها می دانیم.
بار دیگر حمایت خود را از اعتصاب پر قدرت شما اعلام داشته و برایتان در این مبارزه متحدانه امید موفقیت داریم. با امید به گسترش صلح و عدالت و آزادی در سراسر گیتی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

آبان ١٣٨٩