افق روشن
www.ofros.com

فراخوان سندیکاهای فرانسوی

به تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران


اتحاد بین المللی - همبستگی سوسیالیستی                                                              جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹٢

تظاهرات ایستاده در روز ۱۳ ژوئن ٢٠١٣ در برابر دفتر سازمان جهانی‌

میدان ملل- ژنو در دفاع از حقوق کارگران و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند:
- حق اعتصاب؛
- حق تظاهرات؛
- حق ایجاد تشکلات سندیکایی
هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.
ما سندیکاهای فرانسوی : ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires) کلیه تشکلات کارگری
شرکت کننده در اجلاس سال ٢٠١٣ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
- آزادی کارگران زندانی
- ایجاد سندیکاهای مستقل
- حضور نمایندگان واقعی ونه سندیکالیست های قلابی و عوامل و همدست های رژیم

به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

میدان ملل

از ساعت ١٢ الی ١۴      ١٣ ژوئن ٢٠١٣ - ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود رابا کارگران و سندیکالیست در ایران اعلام دارند

__________________________________________________________________

ترجمه و تکثیر از:
"همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه"
"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس"

*******************

Rassemblement à Genève le 13 juin 2013
Place des Nations de 12h à 14h

Pour la défense des droits des travailleurs

et des libertés syndicales en Iran

En Iran, les travailleurs sont privés de libertés essentielles:
- le droit de faire grève,
- le droit de manifester,
- le droit de constituer des organisations syndicales.
Accusés d'avoir enfreint ces interdictions, des milliers de salariés sont arrêtés, nombre d'entre eux sont jetés en prison et certains condamnés à mort.
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent les organisations de travailleurs présentes à Genève à l’occasion de la Conférence internationale du travail 2013 à se rassembler Place des Nations pour exiger :
- La libération des syndicalistes emprisonnés ;
- Le droit de constituer des syndicats indépendants en Iran ;
- Une présence dans la délégation iranienne à la Conférence internationale du Travail de l’OIT d’organisations de travailleurs représentant réellement leurs intérêts et non pas de prétendus « syndicalistes » qui ne sont que des complices du régime.

Place des Nations

de 12h à 14h

Le 13 juin 2013 à Genève

Ce rassemblement permettra aux représentants syndicaux présents

d’exprimer leur solidarité envers les travailleurs et syndicalistes iraniens.