افق روشن
www.ofros.com

نامه سرگشاده به کارگران ایران، مستمری بگیران»

«تامین اجتماعی، سندیکاهای کارگری و ریاست محترم جمهور

سازمان تامین اجتماعی، بنام کارگران به کام دیگران

سندیکای فلزکار - هیات بازگشایی                                                                      سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹٢

دوستان کارگر ومستمری بگیران و سندیکاهای کارگری!
سازمان تامین اجتماعی که با پولهای کسر شده از حقوق ما کارگران و پدرانمان شکل گرفته است وباید تحت نظر کارگران اداره شود ،بدست کسانی اداره می شود که هیچگونه دغدغه کارگری نداشته اند. بعد ازقرائت پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درمجلس،آشکار شد که ورشکستگی این سازمان از کجا ریشه می گیرد.سالهاست که مسوولان از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و از بحرانی شدن وضعیت منابع پولی این سازمان سخن می گویند و ما کارگران دراین سخنان شک کرده ایم. حال با افشای اسناد حیف و میل در این سازمان بر همه ما مسلم شده که نگرانی مسوولان از کم شدن منابع مالی نه دلسوزی برای کارگران و تامین اجتماعی ،بلکه نگران پاداش ها و حقوق های چند صد میلیونی خود از جیب من وشما بوده اند.می گویند از ٢٠٨ کارخانه ای که از پول های ما خریداری شده بود ١٣٨ کارخانه را بدون گرفتن ریالی پول به فردی به نام بابک زنجانی فروخته اند. بیمه شده ای که برای گرفتن یک عینک که حق اوست باید کفش آهنی بپوشد و برای دریافت پول عینک باید چند جور سند ارایه دهد، چگونه باور کند بدون گرفتن پولی ١٣٨ کارخانه را فروخته اند؟ آیا این پول حق بیوه زنان و فرزندان کارگران پدر مرده نبود؟ آقایانی که فقط در شهریور و مرداد امسال ٨۴٠ میلیون پاداش برای خود نوشته و گرفته اند، این چنین به ما خدمت!! کرده اند. واین در حالی است که تامین اجتماعی از بیمه نمودن کارگران ساختمانی علیرغم تصویب دولت و مجلس خوداری می کندو از بازنشستگان باسابقه ١٠ سال فرانشیز ٣٠ درصدی در درمانگاههای تامین اجتماعی می گیرند.

ما کارگران از ریاست محترم جمهورآقای دکتر حسن روحانی می خواهیم:
نظربه وسعت تخلفات انجام شده درسازمان تامین اجتماعی،که دارایی اش ازحق بیمه خیل عظیم کارگران طی سالها گرد آوری شده وتامین کننده حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران وخانواده های بی سرپرستی است که از تامین اجتماعی حقوق می گیرند و این دخل و تصرف بدون اطلاع و رضایت ٣٠ میلیون خانواده تامین اجتماعی صورت گرفته ، تبدیل به یک پرونده ملی گشته است.نتیجه این پرونده هرچه باشد کمترازمذاکرات هسته ای ویا مسایل مهم دیگر نیست و می تواند اعتماد و یا بی اعتمادی را نسبت به شما داشته باشد.با توجه به ویژه بودن این پرونده و شاکیان سی میلیونی آن که همگی از زحمتکشان ایرانی هستند و با توجه به تعهد شما در دفاع از حقوق افراد جامعه از شما می خواهیم، تا باز گرداندن آخرین ریال اموال به غارت رفته سازمان تامین اجتماعی را پیگیری و نتیجه را به کارگران ایران گزارش دهید.

جناب آقای رییس جمهور،
دراین راه سندیکاهای کارگری و کارگران ایران پشتیبان شما هستند و ازهیچگونه کمکی برای بازگرداندن این اموال، دریغ نخواهند کرد. ما از غارت دارایی هایمان گذشت،نخواهیم کرد!

سندیکای کارگران فلزکارو مکانیک

هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات

١٣٩٢/٩/١٨