افق روشن
www.ofros.com

حمایت سندیکاهای کارگری انگلیسی از کارگران سندیکایی ایرانی


سندیکای فلزکار و مکانیک                                                                                چهارشنبه ١۵ آبان ۱۳۹٢

سازمان کودیر در انگلیس با انتشار یک بیانیه در عصر روز پنج شنبه گذشته (۹ آبان) از نامه خانواده رضا شهابی در رابطه با خواست آزادی این سندیکالیست مقاوم حمایت و خواهان گسترش مبارزه سندیکاها برای آزادی فوری او شد. اتحادیه کارگران راه آهن و حمل و نقل (آر.ام.تی.) بر پایه بیانیه کودیر در روز پنج شنبه گذشته ٣١ اکتبر، در روز جمعه ١ نوامبر (١٠ آبان) حمایت خود از کارزار کودیر را اعلام کرد و از «آی.تی.اف.» (فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل) و فدراسیون جهانی WFTU خواست که در این مورد اقدام کنند.
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل روز شنبه ٢ نوامبر( ١١ آبان ) نامه ای خطاب به آقای روحانی رییس جمهور نوشت و رونوشت آن را به سندیکای شرکت واحد فرستاد.
همچنین اتحادیه هنرپیشه ها و کارگردانان انگلیس (اکوئتی) و «بکتو» (اتحادیه کارگران و تکنسین های سینما، تئاتر و تلویزیون انگلیس) با انتشار بیانیه مطبوعاتی در سایت های خود، محکومیت به زندان پگاه آهنگرانی را محکوم کرده و خواهان آزادی او شده اند.
کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان در بیانیه ای از اقدامات کودیر و مشخصاٌ کارزار دفاع از آزادی شهابی و همچنین پگاه آهنگرانی حمایت کرد و در روز ٢ نوامبر (١١ آبان) مطلبی در این رابطه منتشر کرده اند.
سندیکای کارگران فلزکار ومکانیک ضمن سپاسگزاری از خواهران برادران سندیکایی انگلیسی اعتقاد راسخ دارد که این حمایت ها به همبستگی بیشتر کارگران ایرانی و انگلیسی منجر خواهد شد.

با امید بهروزی زحمتکشان سراسر جهان

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک ١۵ آبان ١٣٩٢