افق روشن
www.ofros.com

"نامه اعتراضی اتحاد و همبستگی سندیکائی فرانسه "سود

آنیک کوپه                                                                                        چهارشنبه ٢٠ آبان ۱٣٨٨

سوم نوامبر ٢٠٠٩
آقای سفیر جمهوری اسلامی ایران
اتحاد و همبستگی سندیکائی فرانسه "سود" اطلاع یافته است که چندین فعال و از جمله مسئولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر، تنبیه، جریمه و زندانی شده اند که از میانشان مسئولینی چون علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان، محمد علیپور مهر بچشم میخورند.
فشار و اختناق مذکور بر خلاف بیان و نظر در اساسنامه سندیکاهای مستقل کارگری است که اهدافشان برای دفاع از مزدبگیران در کشور شماست. اتحاد و همبستگی سندیکائی "سود" قویا اعتراض خود را نسبت به خفقان علیه این سندیکا و فعالینش اعلام میدارد.
اتحاد و همبستگی سندیکائی از مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران تقاضا مینماید که به حقوق پایه ای و اساسی کارگران در رابطه با آزادی و حق تشکل سندیکائی و نیز حق اعتصاب احترام بگذارند.

نماینده و سخنگو آنیک کوپه