افق روشن
www.ofros.com

دربارۀ صندوق کمک بە کارگران مبارز ایران در سوئد


صندوق کمک به کارگران                                                                                      چهارشنبه ١ مهر ۱۳۹۴ - ٢۳ سپتامبر ۲۰۱۵

نقض حقوق اولیۀ کارگران، از جمله افزایش اجباری ساعات کار، تعویق یا عدم پرداخت مزد کارگران، بیکارسازی آنان، مخالفت با حق اعتصاب کارگران و مخالفت با ایجاد تشکل های مستقل کارگری، بدون وقفه از طریق تهدید، ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب توسط رژیم سرمایه داری اسلامی حاکم، به ضد طبقۀ کارگر، جریان دارد. این ستم ها موجب مبارزه با عاملان این ستم ها، یعنی سرمایه داران و دولت های آنان، از سوی طبقۀ کارگر است.
در سال های اخیر جنبش کارگری پیشروی های چشمگیری داشتە است. در بخشی از محیط های کارگری، با تلاش فعالان کارگری پیشرو، تشکل های کارگری توانسته اند پا بگیرند. اگر چە سرکوب کارگران به طور دائم ادامە دارد، ولی عزم و ارادۀ کارگران برای تشکل یابی و دستیابی بە خواست هایشان تعطیل ناپذیر است. روزی نیست کە خبر از مبارزات کارگری برای حقوق معوقە، افزایش مزدها، علیە بیکارسازی ها و خصوصی سازی ها در صدر اخبار کارگری نباشد. کارگران در برابر اعتراض بر ستم های روا داشته بر خود و مبارزه با آنها، دائما با عکس العمل های غیر انسانی، سرکوب، دستگیری و تهدید و زندان و شکنجە از سوی رژیم حاکم روبرو هستند.
یورش بە سطح معیشت کارگران که به معنی استثمار مطلق آنان است، دستگیری فعالان کارگری و تهدید آنان که اگر از مبارزه برای خواست های روزمره و طبقاتی خود دست نکشند، دستگیر و با محکومیت طولانی راهی زندان خواهند شد، همچنان ادامە دارد. رژیم سرمایه داری اسلامی حاکم بنا به ماهیت خود نمی تواند درک کند که طبقە کارگر ایران نه می تواند و نه باید از خواست های بر حق خود عقب نشینی کند.
با آنکه در اساس اتکای مالی مبارزان کارگری باید به خود طبقۀ کارگر باشد، ولی پشتیبانی از جنبش کارگری و فعالان این جنبش وظیفۀ اجتناب ناپذیر مدافعان طبقۀ کارگر است و باید از پشتیبانی همۀ آزادیخواهان نیز برخوردار باشد. به همین منظور جمعی از فعالان و مدافعان کارگری در شهر یوتوبوری سوئد، صندوقی برای کمک مالی به کارگران مبارز در ایران تأسیس کردە اند. این صندوق در حد توان خود به طور منظم و مرتب کمک مالی برای کارگران زندانی و اخراجی و خانوادەهایشان جمع آوری می کند و بە مبارزان کارگری در ایران می رساند.
در این راستا «صندوق کمک به کارگران مبارز در ایران» با صندوق های مشابه تشکیل شده در دانمارک، انگلستان و کانادا و صندوق های مشابه ای که در آینده در کشورهای دیگر تشکیل می شوند، همکاری خواهد کرد.
در همین رابطە جلساتی با شرکت جمعی از فعالان این عرصە برگزار شد و نهایتاً بە اتفاق آرا با اساسنامۀ پیوست توافق شد. شورای مؤسس «صندوق کمک به کارگران مبارز ایران در سوئد»

Sandoqkomakbekargaran.gbg@gmail.com

صندوق کمک به کارگران :facebook

اساسنامۀ صندوق کمک به کارگران مبارز ایران در سوئد

اهداف صندوق:
١ - کمک مالی به کارگرانی که به علت مبارزۀ کارگری در زندان هستند و به خانواده هایشان.
٢ - کمک مالی به کارگران و فعالان کارگری که در جریان مبارزۀ کارگری از کار اخراج شده اند.
٣ - فعالیت تبلیغی برای مبارزات کارگری در ایران.

مجمع عمومی و وظایف آن:
١- مجمع عمومی بالاترین ارگان رسمی این صندوق است که سالی یک بار تشکیل می شود.
٢ - تغییر و تصویب اساسنامه و تعیین سیاست های کلی صندوق.
٣ - بررسی تخلفات رسیده و تصمیم گیری در مورد اعضای صندوق.
۴ - مجمع عمومی سالانه و فوق العاده با شرکت دو سوم اعضا رسمیت می یابد.
۵ - برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست دو سوم اعضا تشکیل می شود.

شرایط پذیرش عضو:
١- عضو باید شرایط اساسنامه صندوق را بپذیرد و در این راستا فعالیت کند.
٢- عضو باید حق عضویت خود را ماهانه و به طور منظم بپردازد.
٣ - عضو جدید با معرفی دو نفر از اعضا به عضویت صندوق پذیرفته می شود.
۴ - افرادی که شهرت سوء دارند به عضویت این صندوق پذیرفته نمی شوند.

شرایط اخراج عضو:
١ - ایجاد موانع در پیشبرد اهداف صندوق
٢ - سوء استفاده از اسم و امکانات صندوق

سازمان صندوق و ادارۀ آن:
١ - این صندوق دارای یک شورا است که کنترل و نظارت بر صندوق را بر عهده دارد.
٢ - فعالیت این صندوق در ارتباط با کارگران در ایران و رابط هایی که کمک مالی به فعالان کارگری می رسانند مخفی است.
٣ - پذیرش عضو جدید در شورای صندوق و کنار گذاشتن یکی از اعضای آن با رأی نصف به علاوه یک مجمع عمومی سالانه یا مجمع عمومی فوق العاده ممکن است.
۴ - این صندوق دارای گروه اداره کننده است که عبارتند از یک صندوقدار، یک حسابدار و یک منشی.
۵ - اداره کنندگان صندوق گزارش های خود را باید در اختیار شورای صندوق بگذارند.
٦ - آیین نامۀ داخلی شورای صندوق با رأی نصف به علاوه یک این شورا تصویب می شود.
تبصرۀ ١ - جلسات شورای صندوق برای بررسی فعالیت روتین صندوق هر ماه یکبار تشکیل می شود و با رأی نصف به علاوه یک آن رسمیت می یابد.
تبصرۀ ٢ - اعضای شورای صندوق مسئولیت ها را به صورت دوره ای برعهده می گیرند.
تبصرۀ ٣ - زمان گزارش دهی و حسابرسی اداره کنندگان صندوق به شورای صندوق نباید بیش از یک دورۀ 6 ماهه طول بکشد.
٧ - تعداد اعضای شورای صندوق باید فرد و حداقل ۵ نفر عضو ثابت و دو نفر عضو علی البدل باشد.
٨ - اداره کنندگان صندوق با رأی اکثریت شورای صندوق تعیین و تغییر می یابند.
٩ - حساب صندوق باید حداقل به نام ٢ فرد از ۵ فرد شورای صندوق باشد.
١٠- پول این صندوق نباید برای پیشبرد فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصرف شود و یا به مصارفی غیر از اهداف این صندوق برسد.
١١ - این صندوق مجاز است برای جلب افراد به دادن کمک مالی، تبلیغ کند، ولی مجاز نیست فعالیت خود و دادن کمک مالی به گارگران و خانواده هایشان در ایران را علنی کند.
١٢- این صندوق مجاز نیست که از مخالفان ارتجاعی، ضد انقلابی و بورژوایی رژیم «جمهوری اسلامی ایران» کمک مالی بگیرد.
١٣- کمک های مالی کلان و مکرر از سوی افراد ناشناس باید با حساسیت از طرف شورای صندوق کنترل گردد.
١۴ - شورای صندوق مراقب خواهد بود که توزیع کنندگان پول ِ این صندوق در ایران، به افرادی با چک سفید تبدیل نشوند و توزیع پول بین مبارزان کارگری در ایران به انحصار شخص خاصی درنیاید. ١۵ - هرگاه یکی از اعضای شورای صندوق بخواهد استعفا دهد، موجودی صندوق و فعالیت ِ صندوق در طی دورۀ فعالیت او باید مورد حسابرسی و کنترل شورای صندوق قرار گیرد.
١٦ - هزینۀ تبلیغ و پیشبرد فعالیت صندوق از محل درآمد خود صندوق و با تصویب نصف به علاوۀ یک اعضای شورای صندوق تأمین می گردد.
١٧- درآمد صندوق از طریق دریافت حق عضویت و کمک های مالی بدون هرگونه اعمال نظری از سوی کمک کننده تأمین می شود. حداقل حق عضویت ١٠٠ کرون در ماه است و برای پناهجویان ٢٠ کرون.
١٨- مجمع عمومی اعضا سالی یک بار تشکیل می شود و به کار شورای صندوق رسیدگی می کند. شورای صندوق توسط مجمع عمومی اعضا تعیین می شود.

وظایف شورای صندوق:
١- شورای صندوق از نمایندگان منتخب در مجمع عمومی برای عضویت در شورا تشکیل می شود که حق تعیین سیاست های جاری صندوق و حق تعیین و تغییر اداره کنندگان صندوق را دارد.
٢ - شورای صندوق تبلیغ و جمع آوری پول برای صندوق را از اهداف اصلی خود قرار می دهد.
٣ - شورای صندوق برای بسط صندوق کمک مالی، برای مبارزۀ کارگران در ایران، با علاقه مندان به این امر در شهرها و کشورهای دیگر ارتباط برقرار می کند.
٤ - فراخوان به برگزاری مجمع عمومی سالانه و فوق العاده.

انحلال صندوق:
١ - انحلال صندوق با ذکر کتبی دلایل، با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده، ممکن است.
٢ - در صورت انحلال صندوق، پول موجود در آن باید طبق روال کار صندوق به طور کامل به داخل ایران منتقل شود.

***

اساسنامۀ صندوق کمک به کارگران مبارز ایران، در تاریخ ۱٦ سپتامبر ٢۰۱٥ ، زیر ٧ عنوان، ٣۸ بند و ٣ تبصره، از سوی شورای مؤسس در شهر یوتوبوری سوئد، به اتفاق آرا پذیرفته شد و قرار بر این شد که برای اطلاع ِ همۀ مدافعان ِ مبارزۀ طبقۀ کارگر ایران، جلب اعضای جدید و دریافت کمک های مالی بیشتر، انتشار علنی یابد و در اختیار رسانه ها قرار گیرد.

Sandoqkomakbekargaran.gbg@gmail.com

صندوق کمک به کارگران :facebook