افق روشن
www.ofros.com

!به صف اعتراض جهانی علیه مجازات اعدام بپیوندیم


شورای پشتیبانی - تورنتو- کانادا                                                                          یکشنبه ١۴ مهر ۱۳۹٢

١٠ اکتبر به عنوان روز جهانی اعتراض علیه مجازات اعدام اعلام شده است. در این روز مخالفین اعدام در هر جا که بتوانند و به هر شکلی که برایشان ممکن باشد صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان می رسانند.
اگر چه مجازات اعدام این بازمانده جنایات کهن بدنبال مبارزات انسانهای آزادیخواه و مدافعان انسانیت در بسیاری از کشورها لغوشده، اما هنوز در بیش از ۵٠ کشور جهان جاری است و از بشریت قربانی می گیرد.
برخلاف ادعای مدافعان مجازات اعدام، این مجازات نه برای دادخواهی از قربانیان قتل ها، و یا اجرای عدالت برای آنان، که برای مشروعیت بخشیدن به آدمشکی و قتل رسمی و قانونی دولت هاست. اعدام اشاعه قتل عمد دولتی است و بخشی از ابزار سرکوب حکومت ها برای اعمال و حفظ سلطه خود بر جوامع انسانی می باشد.
در ایران تحت سلطه حاکمیت سرمایه داری از رژیم های سلطنتی تا رژیم اسلامی، اعدام همواره ابزار سرکوب سیستماتیک دولتی و شیوه خونبار حکومت کردن بوده است. شیوه ای که خصلت نمای همه دوران نزدیک به نیم قرن سلطنت رضا پهلوی و سلطنت محمد رضا پهلوی بود و در دوران جمهوری اسلامی به اوج ددمنشی و نهایت انسان ستیزی اش رسید. هیچ روزی از حیات ٣۴ ساله رژیم اسلامی سرمایه داری حاکم بر ایران بدون گرفتن جان انسانها چه با جوخه اعدام و طناب دار و چه با سنگسار و یا کشتن با شکنجه سپری نشده است.
اعدام برای جمهوری اسلامی مهمترین و موثرترین وسیله تداوم حیات و راز بقای حکومت ضد انسانی و سلطه خونین اش می باشد. از اینرو رهایی از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی در گرو رهایی از کلیت آنست، و کسب این مطالبه برحق مانند هر مطالبه انسانی دیگر منوط به سرنگونی کامل این رژیم از اریکه قدرت است. اما تا آن روز می توان و می باید برای تحمیل هر اندازه از این مطالبه و اعمال محدویت کاربرد آن بر این رژیم و نیز نجات هر تعداد از قربانیان اعدام تلاش نمود.
« شورای پشتیانی از مبارزات مردم در ایران - کانادا » همانطور که در اولین بیانیه خود در بیش از چهار سال پیش تاکید نمود، لغو کامل و بی قید وشرط مجازات اعدام در ایران یکی از مطالبات اساسی است که برایشان مبارزه می کند. از اینرو شورای پشتیبانی همراه با دیگر انسانهای آزادیخواه و برابری طلب از همگان دعوت می کند تا در آکسیون جهانی ١٠ اکتبر علیه مجازات اعدام که در شهر تورنتو نیز برگزار می شود شرکت کنند.

زمان: پنجشنبە ١٠ اکتبر ساعت ٦:٣٠ بعد از ظهر

مکان: میدان دانداس تورنتو

Yonge-Dundas Square

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو- کانادا)

shora.poshtibani@yahoo.com