افق روشن
www.ofros.com

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگران فولاد اهواز بلادرنگ باید آزاد شوند

شورای حمایت...-استکهلم                                                                                    سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱٨ دسامبر ۲۰۱٨

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگران فولاد اهواز بلادرنگ باید آزاد شوند

هجوم دولت سرمایه داری مذهبی ایران به اعتراضات مردم کارگر وزحمتکش با تاکتیک های متنوع بی وقفه ادامه داشته است . کارگران رزمنده در فولاد اهواز ونیشکر هفت تپه آماج حملات اخیر این رژیم قرون وسطایی وضد کارگر بوده اند .در پی هفته ها اعتراض نیمه شب شنبه به خانه ومحل زندگی بخشی از کارگران فولاد اهواز حمله وبیش از ۴٠ نفر از کارگران را دستگیر کرده اند. این در شرایطی است که هنوز علی نجاتی ومعلمان ورانندگان بازداشتی ماههاست در زندان بسر میبرند وحتی اسمعیل بخشی که بنا بر ادعا «آزاد» شده است اما تا کنون خبر موثقی از او در دست نیست وجنبش نگران وبی خبر از موقعیت او قرار دارد. اگرچه آزادی به سبک جمهوری اسلامی با وثیقه های کلان چیزی جز ادامه بازداشت به طرق دیگر نیست اما با این حال روند تا کنونی این پدیده سرکوبگرانه را بعنوان آزادی دستگیر شدگان تلقی میکند. با این مسئله نیز باید تعیین تکلیف کرد وآنرا امری عادی تلقی نکرد.ما در شورای استکهلم نگران وضعیت جسمی علی نجاتی وبی خبر از وضعیت عسل محمدی وبا تاکید بسیار جویای وضعیت اسمعیل بخشی هستیم . جمهوری اسلامی باید فورا تمام کارگران زندانی از جمله کارگران فولاد را آزاد کند وهرگونه شرط بر فعالیت افراد خارج شده از بازداشت را بردارد. ما خواهان آزادی کارگران ورانندگان ومعلمین وهمه زندانیان سیاسی هستیم. در هماهنگی با نیرو ها واحزاب انقلابی از همه احزاب وسازمانها وافراد آزادیخواه میخواهیم در تظاهراتی که همراه با احزاب وافراد آزادیخواه برگزار میشود شرکت کنند.

شنبه ٢٢ دسامبر ساعت ١۴ مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم اجتماع میکنیم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

بر قرار باد دولتی کارگری وشورایی

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

tel: 072 8379451