افق روشن
www.ofros.com

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                                  پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۹۴ - ۲٨ مه ۲۰۱۵

در فقدان آزادیهای بی قیدو شرط سیاسی زندانها پر میشود از کسانیکه بعناوین مختلف قدرت حاکم را زیر سوال برده باشند. کشور ایران اکنون چنین جهنمی برای میلیونها مردم کارگر وزحمتکش وآزادیخواه است. خشونتی سازمان یافته وقانونی شده که میلیونها انسان را به زندگی سه برابر زیر خط فقر مجبور میکند وهرگونه تلاش آنها برای متشکل شدن ودفاع از خود وکودکانشان را با شکنجه وزندان پاسخ میگوید . به زنان همچون اسرای جنگی نگاه میکند ورفت وآمدشان را تحت کنترل نظامی قرار داده است. به نحوی که ایران به جهنم زنان وخانواده های کارگری تبدیل شده است. کارگران نه تنها حق اعتراض وتشکل ندارند بلکه حتی حق برگزاری مراسم اول ماه مه راهم ندارند. امسال قبل از اول مه رژیم در هراس از دست دادن کنترل بر اعتراضات کارگری ابتدا فعالین کارگری را دستگیر وسپس مراسم حکومتی اش را با سخیف ترین شعارها ی نژادپرستانه سازمان داد. کسانی که حداقل حقوق کارگری را در حد فلاکت رسانده اند باید هم از میلیونها خانوارکارگری بترسند تا مبادا چون سیل به خیابان جاری شوند وپایه های حکومت وآقازاده های پورشه سوارشان را جاروب کنند. بخاطر همین ترس است که سالهاست فعالین کارگری در زندان بسر میبرند یا زیر شمشیر وثیقه زندگی میکنند. محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، داوود رضوی و ابراهیم مددی که قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه امسال دستگیر شدند. بخشی ازفعالین كارگری از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداقی، جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی به جبس های سنگین محکوم شده اند.درادامه این اقدامات سرکوبگیرانه هفته گذشته شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی كارگران پروفیل ساوه به اتهام همراهی با كارگران لوله و نورد صفا كه بیش از یك ماه است در اعتصاب به سر می برند، بازداشت شد. آخرین خبرها حكم بازداشت محمود صالحی بمدت یك ماه دیگر تمدید شده است.
به حمایت از فراخوان نیروهای چپ وکمونیست در جهت اقدامات اعتراضی ودفاعی از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی روز شنبه ۳۰ ماه مه در میدان مدبوریارپلاتسن ساعت ۱۳ تا ۱۵ در تظاهراتی ایستاده شرکت میکنیم . شورای استکهلم از سازمانها ونیروهای مستقل وهمه آزادیخواهان دعوت میکند تا برای آزادی کارگران. زندانی وزندانیان سیاسی در این اکسیون شرکت کنند.

سرنگون باد جمهوری سرمایه داری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

27052015 shora.se
Tel. 072 837 94 51