افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد یاد جانباختگان خیزش آبانماه

مخالفت با اعدام کافی نیست باید فعالانه برعلیه این جنایت مبارزه کرد

شورای حمایت...- استکهلم                                                                                      جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱


به مبارزات جاری در ایران یاری رسانیم

پیکر حکومت سرمایه داری جنایتکار جمهوری اسلامی به لرزه افتاده است. سرکوب، دستگیری باز داشت، احضارکارگران، طولانی کردن احکام زندانیها و اعدامها نشانه این لرزه است.
در حالیکه شاهد شعله ور شدن جنبش کارگری و اعتراضات آگاهانه کارگران هفت تپه هستیم. بی اعتمادی به حکومت، رفته رفته پر رنگتر و باور به نیروی خود در اکثر کارگران ومبارزان بارورتر میشود. صدای اعتراض پرستا ران، دانشجویان، معلمها، باز نشستگان در شهرهای مختلف در ایران بلندتر و رادیکالتر میشود.
بحران کرونا نه تنها فساد دولت جنایت کار جمهوری اسلامی را بلکه فساد نظام سرمایه را در چشم مردم جهان بیشتر از پیش آشکار کرده است. کارگران مطالبه واکسن همگانی ورایگان وبیمه های اجتماعی سلامت ومعیشت را در کنار آزادی تشکل های مستقل وحقوق اجتماعی و.. بمیان کشیده اند.
علیرغم محدودیتهایی که دراثر اپیدمی وجود دارد باید راه های حمایت از مبارزات جاری را جستجو وبکار گرفت . فعالیت های یکساله گذشته شورا اگرچه نسبت به گذشته با محدودیت روبرو شد اما کماکان ادامه داشت ودهها اعتراض از جمله مقابل سفارت که منجر به دستگیری ودادگاه برای رفقای ما شد از این جمله بود . بدیهی است تلاش در یافتن اشکال دیگر وتطبیق با شرایط کنونی وحرکت در اجتماعی در ابعاد متناسب با شرایط کنونی دنبال میشود.
وقت را نباید از دست داد،بهترین زمان برای همبستگی‌ ، سازماندهی و بسیج نیرو‌های مبارز و رادیکال چپ حول نقاط مشترک درایران و خارج کشور است تا با نگاه واقعی‌ به شرایط کنونی‌ آمادگئ فراتر رفتن در جهت دگرگونی‌ های بنیادی را مهیا کنیم.
شورای استکهلم آماده همکاری با نیروهای چپ وکمونیست واحزاب وسازمانهای انقلابی در این رابطه است. همکاری بر سر اهداف مشترک بیش از هر وقت ضروری است وبه پراکندگی موجود پایان میدهد. زنده باد همکاری حول اهداف مشترک.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم

۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

**********


**********

اطلاعیه

امروز پلیس سوئد در پی شکایت مزدوران سفارت جمهوری اسلامی باردیگر رفیق غلام (بهروز ارژنگ) یکی از اعضای شورای استکهلم را به جرم تعرض به سفارت مورد اتهام وبازجویی قرار داد . تلاش بیهوده ایست .این موانع نمی توانند آزادیخواهان را از اعتراض علیه جنایات جمهوری اسلامی وحمایت دولتها از این حکومت قرون وسطایی بازدارند. شورای استکهلم همراه با نیروهای چپ وکمونیست و آزادیخواه کماکان تعرض علیه جمهوری اسلامی را سازماندهی وحمایت خواهد کرد. بهمین خاطر از اعتراض رفقا در جلسه بازجویی وتبدیل جلسه به محل افشای جنایات جمهوری اسلامی قویا حمایت کرده واز همه کسانیکه به جرم اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی دستگیر شوند حمایت میکند. اعتراض ومقابله با جنایتکاران یک حق ووظیفه اولیه هر انسانی است. جرم این رفیق اعتراض علیه اعدام ها وخواست آزادی زندانیان سیاسی ودفاع از کارگران بوده است . اولین بار نیست که پلیس سوئد به این طریق مانع اعتراضات میشود علاوه بر دستگیریهای گذشته واین پرونده که درجریان است در حال حاضر برخی از رفقا هم نزد پلیس پرونده باز دارند. از همه نیروهای انقلابی وآزادیخواه میخواهیم با هر وسیله ممکن صدای اعتراض علیه جنایات جمهوری اسلامی و هرگونه حمایت دولتها از این حکومت جنایتکاررا بلندتر کنند . ما به جنایت و دستگیری کارگر اعتصابی و قتل در خیابانها توسط جمهوری اسلامی اعتراض کردیم و حتی اگر قانون تظاهرات مساوی با اعدام را بیاورند تا ریشه کن شدن این جانیان دست از مبارزه نمی کشیم .دولت سوئد هم بهتر است بیش از این کنار جمهوری اسلامی و قاتلین مردم نایستد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری در ایران

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ۲۰۲۰۱۲۰۴

**********

توجه!

زیر سلطه اپیدمی کرونا بی اعتنایی دولت های سرمایه دار و در راس آنها جمهوری اسلامی در قبال جان شهروندان منجر به فاجعه مرگ هزاران انسان شده است.
دوستان و رفقا! بدنبال گسترش اپیدمی کرونا در استکهلم وافزایش میزان سرایت ویروس و بخاطر احساس مسئولیت در قبال جان و سلامتی شرکت کنندگان در تظاهرات ، شورای استکهلم تصمیم گرفت تظاهرات روز ۱۴ نوامبر ساعت ۳ در مدبوریارپلاتسن را کنسل کند. بدیهی است که بزرگداشت جانباختگان آبانماه به اشکال دیگر در دستور کار شورا قرار دارد وبزودی اعلام میشود. باقدردانی از توجه و احساس مسئولیت همگانی در قبال محافظت از سلامتی عمومی.

گرامی باد یاد جانباختگان آبان ماه

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ۱۲-۱۱-۲۰

**********

گرامی باد یاد جانباختگان خیزش آبانماه

آبان ماه سالروز خیزش قهرمانانه مردم کارگر وزحمتکش ایران علیه جمهوری اسلامی سرمایه داران فرا میرسد. روزهاییکه نه فقط یادآور رشادتهای مردم بلکه یادآورکشتار خونین صد ها نفر در خیابانهای ایران بود. روزهاییکه نه فقط ناتوانی رژیم سرمایه داری اسلامی بلکه شقاوت بی مرز آنرا نیز به نمایش گذاشت. ناتوانی وقصاوتی که تنها اسلحه این رژیم در مقابل مردم بوده است . بیش از چهل سال است پاسخ به گرانی وبیکاری وگرسنگی وفقر گلوله است. خیزش آبان ماه در آرزوی تغییر این وضعیت به خیابان آمد ، همانطور که کارگران شجاع هفت تپه سالها است برای تغییر اوضاع وپایان فلاکت جمعی تلاش میکنند. پاسخ رزیم سرکوبگر وضد کارگر اما جیزی جز سرکوب وکشتارنبوده است .سرکوب و فقرنه تنها کاهش نیافته بلکه روز بروز عریان تر وگسترده تر شده است. برخورد این رژیم عقب مانده وضد زن و آزادی با اپیدمی کرونا نمونه ای دیگر از ابعاد غیر انسانی وبی تفاوت به سرنوشت و جان شهروندان کشور است .علت خیزش مردم فرودست واز جمله خیزش آبان ۹۸ همین فقر وفلاکت دم افزون است.
آبان ماه نشانه ای روشن براین واقعیت بود که فرودستان بر انند تا بساط این حکومت را براندازند وبر خرابه هایش نظمی کارگری وشورایی بنا کنند.این خواسته تعطیل بردار نیست ودوباره به خیابان می آید. از این زاویه آبانماه بعنوان خیزشی از اعماق جامعه در مقابل فقر وبی حقوقی مردم شایسته بزرگداشت است.
شورای استکهلم همراه با احزاب ونیروهای چپ و کمونیست خاطره جانباختگان بیشمار این خیزش را گرامی میدارد وبرای بلند کردن صدا وپیام این دلاوران و تحقق اهدافشان اکسیونی در استکهلم برگذار میکند.
بعلت شیوع کرونا وبرای رعایت پروتکل های بهداشتی از همه اکیدا میخواهیم با رعایت فاصله وملزومات ایمنی وسلامت عمومی حرکت کنند و به توصیه های بهداشتی توجه نمایند.

گرامی باد یاد جانباختگان آبان ماه

شنبه ۱۴ نوامبر ساعت ۳ مدبوریار پلاتسن ـ استکهلم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ۲۰۱۱۰٦

______________

**********

گزارش تظاهرات ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه اعدام

تظاهرات به دعوت شورای استکهلم و احزاب و سازمان های چپ و کمونیست به همراه نیروهای آزادیخواه کمونیست و مستقل با تجمع در میدان مدبوریار پلاتسن استکهلم شروع شد همراه با سخنرانی و شعار دهی عمدتا به زبان سوئدی وگاها فارسی و با راهپیمائی ادامه یافت.
شعارها:‌ اعدام ها در ایران باید متوقف گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد. به طور کلی بر علیه اعدام و شکنجه و زندان و ضرورت همبستگی بین المللی در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه در ایران شعار داده می شد.
پلاکاردها و بنر ها : از چهل سال کشتار جمهوری اسلامی، از کشتار آبان ۹۸، از به اسارت کشیدن و اعدام معترضین و هشدار اعدام های بیشتر سخن می گفت و بر ضرورت مبارزه فعال بر علیه اعدام، علیه جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مبارزات کارگران و تهیدستان سخن می گفت.
سخنرانی به زبان سوئدی که در طول تجمع و راهپیمايی پخش میشد: هم مضمون پلاکارد ها را در خود داشت و هم با توضیح بیشتر، از نوید افکاری و دیگر جان باخته گانمان در این دوران ، از مبارزات کارگران هفت تپه، دانشجویان، زنان و….. سخن می گفت و بر ضرورت پشتیبانی از مبارزات بر علیه جمهوری اسلامی تاکید می کرد.

زنده باد آزادی ــ زنده باد سوسیالیسم

شورا ــ استکهلم

**********

اقدام علیه مجازات اعدام

اعدام مقوله ای دائمی در حیات جمهوری اسلامی بوده است . شکنجه واعدام وزندان بعنوان کلید حل مسائل بیش از چهل سال است ادامه دارد. قتل عامی مداوم که در دهه شصت وکشتار ۶۷ به اوج خود رسید. این بدان معنا است که برای مردم کارگر وزحمتکش وآزادیخواه ایران مبارزه با این جنایت دولتی بی وقفه ضرورت داشته است.هزاران خانواده در پی این فجایع از هم پاشیده وبرای همیشه بازماندگان دچار نا امنی ومصائب اجتماعی شده اند. هدف رژیم ازاین قتلها سرکوب وارعاب معترضین وهر گونه آزادیخواهی است. پس از چهل سال هنوز نمی دانند که اعدام وشکنجه وزندان قادر نیست آنها را از تیررس قیام های توده ای برهاند . تعداد کسانی که درسکوت اعدام شدند وحتی نامشان رسانه ای نشد بیشمار است. مردم هنوز داغدار اعدامهای اخیر از جمله نوید افکاری و دیگران هستند در حالیکه دهها نفر در لیست اعدام قریب الوقوع قرار دارند . سابقه تاریخی این اقدام غیر انسانی وعواقب شوم آن برای جامعه، هر فعال سیاسی را ملزم میکند که مبارزه علیه این قتل عمد را در دستور کار خود قرار دهد. جنبش های اجتماعی باید در سرلوحه خواست های خود لغو بدون قید وشرط مجازات اعدام را قرار داده باشند. تحت هیچ عنوانی نباید اعدام صورت گیرد. اگر حتی جمهوری اسلامی ابعاد جنایتکارانه وسرکوبگر دیگری هم نمیداشت تنها به خاطر این کشتار ها باید سرنگون می شد.
مخالفت با اعدام کافی نیست باید فعالانه برعلیه این جنایت مبارزه کرد. شورای استکهلم همراه احزاب وسازمانها ونیروهای چپ وآزادیخواه ، بمناسبت روز ۱۰ اکتبر همزمان با اقدامات سراسری علیه اعدام به خیابان می آید. مبارزه علیه اعدام باید با ریشه های اجتماعی این عمل شنیع درگیر شود . ما همراه با خواست کارگران ومردم زحمتکش جمهوری سرمایه داری اسلامی را منشا این جنایات می شناسیم وبرای برقراری آزادیهای بی قید وشرط سیاسی ولغو مجازات اعدام وبرپایی دولتی کارگری وشورایی مبارزه میکنیم

روز شنبه ۱۰ اکتبر ساعت ۱۵ در مدبوریارپلاتسن همراه با نیروهای چپ و کمونیست اجتماع میکنیم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری در ایران

ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد

زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ٢٠۱٠٠٢

**********

گزارش دو روز تظاهرات در استکهلم، بر علیه جمهوری اسلامی و در اعتراض به اعدام

تظاهرات در روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر با شرکت افراد، نیروها و احزاب و سازمان های چپ و کمونیست و آزادیخواه در مرکز شهر استکهلم برگزار شد، بعد از تجمع و پخش ترانه سرود و شنیدن چند سخنرانی از سازمان ها و احزاب ایرانی و سوئدی با راهپیمايی همراه با پلاکارد ها، شعار ها و پخش مطلبی از بلندگو در افشاء رژیم قاتل جمهوری اسلامی و ضرورت حمایت انترناسیونالیستی از مبارزات کارگران و آزادیخواهان ایران به تظاهراتمان ادامه دادیم. بخشی از این تظاهرات را در لینک زیر می توانید مشاهده کنید:

تظاهرات ۱۸ سپتامبر
در ادامه اعتراض علیه اعدام و قتل عمد هزاران زندانی و تازه ترینش قتل نوید افکاری روز جمعه ۱۸سپتامبر جلوی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تظاهراتی برگزار کردیم لینک تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی استکهلم:

شورا ـ استکهلم

سپتامبر ۲۰۲۰

**********

علیه اعدام و قتل عمد نوید افکاری

همراه با تشکل ها و افراد کمونیست و آزادیخواه روز چهارشنبه ۱٦ سپتامبر ساعت ۱۷

درمیدان سرگل اعتراضات خود را آغاز میکنیم و روزهای بعد جلوی سفارت ادامه میدهیم

جمهوری اسلامی را با اقدامات مشترک باید عقب نشاند و برای سرنگونی اش توسط

کارگران و زحمتکشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

اعدام شکنجه زندان ملغا باید گردد ـ زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد جمهوری سرمایه داری اسلامی

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم - سپتامبر ۲۰٢٠

**********

گزارش تظاهرات در دفاع از کارگران هفت تپه وعلیه اعدام ها

گزارش تظاهرات ۵ سپتامبر در دفاع از کارگران هفت تپه وعلیه اعدام ها. با یاد هزاران نفر که در دهه شصت قتل عام شدند
شورای استکهلم همزمان با اعتراضات سراسری در کشورهای مختلف و همراه با احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست این تظاهرات را برگزار کرد. لینک تظاهرات در یوتیوب:

*********

*********

*********

*********