افق روشن
www.ofros.com

هجوم فزاینده دولت سرمایه داران

به دستاوردهای کارگران و زحمتکشان در سوئد

شورا استکهلم                                                                                                       یکشنبه ٩ خرداد ۱۴۰۰ - ٣٠ مه ۲۰۲۱


هجوم فزاینده دولت سرمایه داران به دستاوردهای کارگران و زحمتکشان در سوئد

اجاره بهاء در سوئد تا به حال از طریق توافق میان شرکت های صاحب خانه و انجمن های مستاجرین صورت گرفته است. بدنبال موج عظیم حمله به دستاوردهای کارگران و زحمتکشان وحمله به بقایای قانون امنیت شغلی، دولت سوئد اینک به سفره اجاره نشینان دستبرد های خود را آغاز کرده است. با سپردنِ تعیین اجاره بهاء به شرکت های ساختمانی، صاحب خانه ها وبازار، جیب سرمایه داران فراخ تر، قدرتشان وسیعتر و زندگی ما سختر خواهد شد.
در صورت تصویب این طرح، هزینه اجاره خانه به طور سرسام آوری بالا خواهد رفت. طبق آمار پیش بینی می شود از ۳۰ تا ۹۰ درصد با افزایش قیمت روبرو خواهیم بود. فاصله طبقاتی عمیق تر، شرکت های مسکن فربه تر و کارگران و اقشار کم درآمد در تنگنای بیشتری قرار خواهند گرفت.
آسیب پذیرترین اقشار جامعه، بازنشستگان، مهاجرین، جوانان، دانشجویان و… قربانیان این سیاست خواهند بود.
در مقابل این حملات روز افزون باید ایستاد!
شورای استکهلم همراه با نیروهای چپ و نهادهای اجتماعی و انجمن های سوئدی درکمپینی سراسری مقابله علیه این سیاست های ضد کارگری را سازمان میدهد. شرکت در این مبارزات کمترین پاسخ به این سیاستهای غیر انسانی است. به فراخوانهای این کمپین پاسخ مثبت بدهید و در اعتراضات جاری شرکت کنید تاهجوم سرمایه داران را متوقف کنیم !
دراین رابطه تظاهراتی از سوی کمپین اعلام شده است

روز جمعه ۴ یونی، ساعت ۱۶.۳۰ در سرگل توریت

شورا استکهلم، یونی ۲۰۲۱