افق روشن
www.ofros.com

،دستگیری مجدد اسماعیل وسپیده

انتقام از ناکامی در «طرح سوخته»است

شورای حمایت از... - استکهلم                                                                              سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹

اسمعیل وسپیده دوباره بازداشت شدند. رژیم درمانده جمهوری اسلامی در مقابل ابتکارات پیچیده وغیر قابل پیش بینی کارگران وجوانان وجنبش انقلابی مدام پاتک می خورد. تمام در هایی که بسته بود یکی یکی باز وبی مقدار میشوند. اعتراف گیری، بازداشت، معجزه شکنجه وزندان... همه از سکه افتاده اند. نه تنها تاثیر ارعاب کننده ندارند، بلکه موجب خشم ونفرت بیشتر وتشدید مبارزات به اشکال نوین میشوند. جامعه آغوش بازی شده است که زخمهای شکنجه وجسارت های آسیب دیده را با یک آغوش گرم وبوسه ای برگونه التیام میدهد وترمیم میکند همچون بوسه گرم مادری برگونه کودکی که زمین خورده باشد. بر بستر چنین تعاملی چاره جویی های رژیم نخ نما وتکراری است. تکراری که بیشتر از آنکه موجب رعب شود به انگیزه شورش دامن میزند. روحیه وانرژی حاصل از این رابطه اجتماعی بستر ابتکارات نوین وجسارت های ناشناخته ایست که متولد خواهند شد. اسمعیل وسپیده و... نشانه های سیل عظیمی است که براه افتاده است. چنانچه اعتراف گیری وبازداشت های پی در پی نشانه استیصال ودرماندگی است. حمله مداوم وسازماندادن مقاومت وایستادگی در همه عرصه ها، این درماندگی را به اوج میرساند. در محل زیست وکار خود در دفاع از جنبش کارگری وآزادیخواهی باید متشکل شد واعتراض را سازمان داد. شورای استکهلم در روزهای آینده سلسه اعتراضاتی را سازمان خواهد داد که اولین حرکت آن روز شنبه ٢٦ ژانویه خواهد بود. همراه با نیروهای انقلابی وآزادیخواه برای آزادی همه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی از جمله اسمعیل بخشی وعلی نجاتی وسپیده قلیان و.... روز شنبه ۲٦ ژانویه ساعت ۲ بعدازظهر در مینت توریت اجتماع میکنیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

بر قرار باد دولتی کارگری وشورایی

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

٠٧٢٨٣٧٩۴۵١ :tel