افق روشن
www.ofros.com

تقاضا از جعفر عظیم زاده


شورای حمایت ... استکهلم                                                                                      جمعه ٢٨ خرداد ۱۳۹۵ - ۱٧ ژوئن ۲۰۱٦

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در استکهلم در ادامه اکسیون ها و پیکتها در میدان شهر امروز پنجشنبه فراخوانی برای اکسیون در مقابل امنستی دردفاع از جان ومطالبات کارگران زندانی وزندانیان سیاسی منتشر نمود در این اکسیون فعالین چپ و کمونیست شرکت نموده وهیئتی را برای گفتگو با امنستی تعیین کردند . امنستی به این هیئت قول داد که بلافاصله وبه پیوست اقدامات قبلی اقدامات جدیدی را با توجه بوخامت حال زندانیان در حال اعتصاب بالاخص جعفر عظیم زاده آغاز میکند . آنها بلافاصله پیش از آنکه معترضین محل را ترک کنند خبر ونامه اعتراضی ما را به مراکز خود ارسال نمودند . نخستین شرط برای ترک محل انجام شده بود و ما ضمن ترک محل و مراجعه به روزنامه های کثیرالانتشار پی گیر اقدامات بعدی آنها از جمله تماس با خانواده زندانیان در حال اعتصاب غذا و... خواهیم بود .تعدادی از شرکت کنندگان در این اکسیون در پایان حرکت نامه زیر را خطاب به جعفرعظیم زاده امضا وبرای امضا دیگر علاقمندان جنبش کارگری منتشر مینمایند . امید است که با امضای این نامه بتوانیم جعفر را به پایان اعتصاب غذای موفقش متقاعد کنیم. باقدر دانی از همه کسانی که در این اکسیونها فعال بودند.

لینک فیلم در امنستی:

شورا در استکهلم -١٦-٠٦-٢٠١٦

متن نامه برای امضا

کارگران نگران وضعیت تو هستند!

جعفر عظیم زاده گرامی!
پیام اعتراض بر حق تو و اسماعیل عبدی را کارگران جهان ، جریانات آزادیخواه و مردم پیشرو در ایران وجهان شنیده و از آن دفاع کردند. اما همه نگران وضعیت سلامتی تو هستند. طبقه کارگر تاریخی از مبارزه واعتراض دارد اما هر اعتراض کارگری جرقه امید به آینده ای بهتر و بهبود وضعیت کارگران بوده است . کارگران وهم طبقه ای هایت نگران جان وسلامتی تو هستند. از شما تقاضا میکنیم با پایان دادن فوری به اعتصاب غذایت به این نگرانی ها خاتمه دهید.
همه دوستان و رفقاییکه میخواهند این نامه را امضا کنند تقاضا میشود با ایمیل شورا یا بهروز خباز یا بهرام رحمانی یا با این شماره تماس بگیرند ٠٧٢٨٣٧٩۴۵١

behroz.khabaz@gmail.com    bahram.rehmani@gmail.com    shoraye1@gmail.com

١ـ بهروز خباز ٢ـ بهرام رحمانی ٣ـ حسین مقدم ۴ـ سعید سهرابی ۵ـ مهرنوش شفیعی ٦ـ فریدون اختیاری ٧ـ پرویز قاسمی ٨ـ سیاوش دانشور ٩ ـ مهدی طاهری ١٠ـ ماندانا تلارمی ١١ـ فرزانه عبیری ١٢ ـ رسول بلوچ
.............
١٣ بهروز سورن ١۴ بابک یزدی ١۵ لیلی قرایی ١٦ خسرو آهنگر ١٧ مینو ایرانی ١٨ امیر جواهری ١٩ فرخ قهرماني ٢٠ هدایت غلامی ٢١ رحیم استخری ٢٢ عسگر شیرین بلاغی