افق روشن
www.ofros.com

شورا ها در راه اند، زنده باد حکومت کارگری وشورایی


شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                                   شنبه ۳ شهریور ۱۳۹٧ - ۲۵ آگوست ۲۰۱٨

اگرتا چندی پیش آرزوی ایجاد شوراها تنها توسط کمونیستها وپیشتازان جنبش انقلابی نجوا میشد اکنون کارگران مبارز از درون کارخانه ها هستند که پرچم شورا را به دست گرفته اند، سنت مبارزه و قدرت کارگری را فریاد میزنند، خود عمل می کنند وبه طبقه خود رهنمود ایجاد شورا می دهند.
اگر تا چندی پیش، دولت سرمایه داری ومذهبی در سایه سرنیزه وکشتار وزندان قادر شده بود چوب در چرخ تشکل یابی کارگران و تهیدستان بگذارد وآزادیخواهی را به دار آویزد وارعاب را بر پیکر جامعه بنشاند، اینک سیل گرسنگان و تحقیرشدگان، سرنیزه را پس زده و در خیابان با سرکوبگران رودررو می شوند وبه سازمانیابی خویش روی میاورند.
به قامت بر افراشته زنان نگر که چگونه وجود تکه تکه خود در زیرسرکوب، تحقیر و کشتار را باز می یابند و در صف مقدم اعتراضات نوید دنیای بهتری می دهند ناتوانی و پریشانی از کنترل اوضاع، منازعات رژیم سرمایه داری مذهبی ایران را به اوجی تازه رسانده است. فرصت خوبی فراهم شده است تا مردم و در راس آنها کارگران خودرا سازمان دهند. متشکل شدن در خلال اعتراضات و تدارک یک حکومت کارگری وشورایی تنها تضمین پیروزی ما است. مشکلات اقتصادی وسیاسی مردم به علت «مدیریت بد» وامثال آن نیست، سیستم سرمایه داری در ایران موجب تولید و بازتولید فقر وبیکاری واختناق و دیکتاتوری است. تنها بدیلی میتواند به این معضلات پایان دهد که این سیستم وماشین دولتی اش را در هم شکند وبرای سوسیالیزم وآزادی تلاش کند. رژیم حاکم بر ایران وهمه آلترناتیو های سرمایه داری، همه آنانی که در کنار پومپئو و ترامپ حنجره در دفاع از دمکراسی پاره می کنند هیچ راه حلی برای حل معضلات و درد مشترک کارگران و تهیدستان ندارند و برای جلوگیری از چنین تحولی در ایران تلاش میکنند . آنان دمکراسی را برای خود می خواهند و پاسخی به جز سرکوب به صف معترضین ندارند .
شورای استکهلم خودراهمدست کارگران وزحمتکشان ایران میداند وچون همیشه صدای اعتراض آنها خواهد بود . بدین منظور پیکت ها و اکسیون هایی در مرکز شهر استکهلم و برابرسفارت جمهوری اسلامی تدارک دیده شده است که به تناوب و مناسبت های مختلف در رسانه ها اعلام خواهد شد.
این هفته، چهارشنبه ٢٩ آگوست ـ از ساعت ١٦.٣٠ تا ١٨.٠٠ در سرگلس توری مرکز شهر استکهلم خواهیم بود و با پخش اطلاعیه، سخنرانی و… در بازتاب دادن اعتراضات شجاعانه کارگران و تهیدستان برای اذهان عمومی تلاش خواهیم کرد.
از همه احزاب وسازمانها ومردم آزادیخواه دعوت میکنیم به هر طریق ممکن از مبارزات آزادیخواهانه در ایران دفاع کرده ودر این اکسیون ها نیز شرکت نمایند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

shoraye1@gmail.com

tel: 0728379451

www.Shora.se

آگوست ۲۰۱۸