افق روشن
www.ofros.com

شب همبستگی با جنبش کارگری ایران


شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                                چهارشنبه ٢١ مهر ١٣٨٩

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم برگزار می کند

در همبستگی با مبارزات کارگران و اعتراض به دستگیری و زندان و شکنجه در ایران سخنرانان:
مریم محسنی : در باره کارگران زندانی
بهروز خباز: وضعیت جنبش کارگری در حال حاضر
بهرام رحمانی بزرگداشت محمود صالحی
نمایندگان احزاب سوئدی: حزب سوسیالیست، قدرت کارگری ، حزب عدالت ،حزب چپ و... در حمایت از کارگران ایران
عباس سماکار : شعرخوانی
آواز گیسو شاکری هنرمند مبارز تبعیدی
با هنرمندی یان هامارلوند خواننده مبارز سوئدی
همراه با اجرای موسیقی وآواز از سوی هنرمندان سوئدی و ایرانی ورود برای همگان آزاد است.
نوشیدنی و ساندویج را می توان از بوفه خریداری نمود

جمعه ١۵ اکتبر از ساعت ١٨ تا ٢٣ کافه مارکس Kungsgatan ٨۴

Tunnelbana: Rådhuset

www.shora.se
shoraye1@gmail.com
٠٧٠١۵٠٢٠١١:Mobil