افق روشن
www.ofros.com

پشتیبانی و شرکت در هفتە همبستگی

و کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری در ایران


شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                                   یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩١

سرمایه داری ایران دربحرانی عمیق دست وپا میزند ومثل همیشه بار این بحران را بردوش کارگران نهاده است. گرانی سرسام آور وتورمی عنان گسیخته نان را از سفره کارگران ربوده است . آنها دسته دسته به زیر خط فلاکت پرتاب میشوند. شدت استثمار ووحشت بیکاری شکنجه گاه میلیونها انسان شده است. با این همه سرمایه داران ذره ای از دایره وسیع امکاناتشان کاسته نشده ودر ماشین های آخرین سیستم و کاخهای افسانه ای انبوه گرسنگان را به ریشخند میگیرند. دولت سرمایه داران با مهرورزی کلاه از سر مردم برمیدارد.
وباری تعالا جهنمش را مدل زندان اوین وفضای سیاسی ایران ترسیم میکند. اعدام ، شکنجه وزندان کمترین کمک دولت وطبقه حاکم به شهروندان گرسنه ومعترض است. حق تشکل مستقل واعتصاب وجود ندارد . با این همه کارگران وآزادیخواهان درمقابل این شرایط غیر انسانی قد علم میکنند وزندانها پر از مبارزانی است که این شرایط را نمی پذیرند. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم خودرا درکنار وهمدست این کارگران وآزادیخواهان میداند.
به فراخوان نیروهای چپ وکمونیست روزهای ٢٠ تا ٢٧ اکتبر هفته دفاع از کارگران زندانی اعلام شده است .شورا درپاسخ به این فراخوان وبرای رساندن صدای اعتراض کارگران زندانی به گوش مردم جهان

روز سه شنبه ٢٣ اکتبر از ساعت ١ تا ٣

پیکتی در مرکز شهر استکهلم برگزار میکند.

و روز ٢٧ اکتبر از ساعت ١ تا ٣ در مین توریت

همراه با تشکل ها وانسانهای مدافع رهایی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی درتظاهرات ایستاده شرکت میکند.
ما از همه مدافعین کارگران وآزادیخواهان برای شرکت در این آکسیونها دعوت میکنیم.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد جمهوری اسلامی

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.shora.se
shoraye1@gmail.com
Mobil:0728379451

١٩ اکتبر ٢٠١٢