افق روشن
www.ofros.com

درتظاهرات کارگران کارخانۀ لِ که رول شرکت کنیم


شورای حمایت از ـ استکهلم                                                                           دوشنبه ٢۵ اردیبهشت ١٣٩١

سرمایه داران در سراسر دنیا برای پیداکردن نیروی کار ارزان مدام سرمایه هایشان را جا بجا میکنند. دراین جابجایی سرمایه، زندگی میلیونها کارگر دستخوش نا امنی هرچه بیشتر شده وبیکاری گریبان آنها را میگیرد. در مقابل این نا امنی وخسارات ناشی از آن کارگران دست به مقابله میزنند وبا اعتراض واعتصاب وبعضا اشغال کارخانه از حقوق خویش دفاع میکنند. درچنین مواردی گرایشات مختلف سرمایه داری با بسیج ناسیونالیسم وقراردادن کارگران در مقابل یکدیگر سعی در تضعیف روحیه انترناسیونالیستی کارگران می کنند و یا برای باقی ماندن سرمایه نوعی ریاضت اقتصادی ومزد های کمتر را تبلیغ میکنند . درمقابل ما ضمن نقد سرمایه بعنوان عامل اصلی فقر وتباهی طبقه کارگر از خواست امنیت شغلی و جبران خسارت این جابجایی درهمه زمینه ها وتاکید برهمبستگی جهانی کارگران دفاع میکنیم.
کارگران کارخانۀ لکِه رول در ٨ ماه مارس مطلع شدند که صاحبان کارخانه تصمیم گرفته اند کارخانه را که در شهر یَوله، سوئد قرار دارد به اسلواکی منتقل کنند زیرا حقوق کارگران در آنجا چهار برابر کمتر از حقوق کارگران در سوئد است.اما کارگران لِِکه رول حاضر نیستند سرنوشتی را که سرمایه داران برایشان رقم زده اند بپذیرند. بعداز تظاهرات،اعتصاب و اعتراضاتی که تا به حال داشته اند برای برگزاری تظاهرات به استکهلم میایند

در استکهلم - با کمک و حمایت "دوستان کارگران لکِه رول" و" شبکۀ رفاه اجتماعی،بدون سود" در روز پنج شنبه ١٧ مای،ساع ١۴.٠٠ ،در میدان سرگل تظاهرات برگزار میشود و بعد راهپیمائی اعتراضی به طرف ستوره پلان ،مقابل دفتر نوردیک کپَیتال بولاگ که همراه دیگر سرمایه داران در پیشبرد شرایط پیش آمده برای کارگران نقش موثر داشته است ادامه پیدا میکند.
شورا که از اعضاء و فعالین شبکۀ رفاه اجتماعی،بدون سود میباشد از همه آزادیخواهان دعوت میکند که همگام با هم در این حرکت اعتراضی شرکت کنیم .فرصت خوبی است تا همبستگی متقابل با کارگران سوئد را در این تظاهرات نشان دهیم . ما خواستار جبران خسارت های ناشی از این جابجائیهای سرمایه وتامین امنیت شغلی کارگران هستیم . حقوق کارگران تا پیدا کردن کارجدید باید پرداخت شود.

زنده باد همبستگی جهانی کارگران برعلیه سرمایه

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.shora.se
shoraye1@gmail.com
Mobil: 0701502011

١١ مای ٢٠١٢