افق روشن
www.ofros.com

١٧سپتامبر روز ارائه مانیفست ٨٠ درصدی ها در سوئد

در این تظاهرات شرکت کنیم


شورای حمایت از... ـ استکهلم                                                                             شنبه ٢۵ شهریور ١٣٩١

نابودی جامعۀ رفاه در سوئد شتابزده پیش میرود. در یک طرف عمیقتر شدن درۀ طبقاتی، کم شدن روزافزون امکانات اجتماعی،بیکارسازی و تحمیل فقر به بخش وسیعتری از مردم چهرۀ زشتش را مینمایاند و در طرف دیگر فربه شدن هر چه بیشتر سرمایه داران. خصوصی سازیها که در واقع بخش عظیم سرمایۀ آن از جیب مالیات دهندگان تامین میشود. شرکتهای دست اندرکار یا از پرداخت مالیالت معافند ویا مقدار ناچیزی میپردازند و کل جامعۀ را مورد هجوم قرار داده اند. بیمارستانهاو مراکز نگهداری از سالخوردگان به بخش خصوصی تحویل میشود.. روزی نیست که در مطبوعات در مورد مرگ انسانها براثر کمبود امکانات در این مراکز خبری منتشر نشود. کل سیستم درمانی به ماشین سود دهی سرمایه داران تبدیل شده است. برای سود دهی بیشتر کارکنان این مراکز اخراج میشوند و آنان که باقی میمانند باید با تحمل حجم و شدت کار بیشتر مهر سکوت بر لب بزنند تا بیکار نشوند. بخش ترافیک،مدارس، کارخانه ها و در واقع کل جامعه از این هجوم در امان نمانده. بیمه های عمومی، اجتماعی تا آنجا تقلیل یافته که فقر و بی خانمانی وسعت بی سابقه ای یافته است.قشر وسیعی از کارگران خدمات خانگی پدید آمده که بخشی از آنها زنانی هستند که درآرزوی دستیافتن به زندگی انسانی تر به سوئد آمده اند و در اینجا به کارگران خانگی برای ثروتمندان تبدیل شده اند. سرمایه داران یا در بازار سیاه از آنان همچون برده سکس و کارگر خانگی استفاده میکنند و یا در بهترین شکل در بازار سفید در ازای مزدی ناچیز که به این کارگران خانگی میدهند از پرداخت بخشی از مالیات معاف میشوند. تلخی این پدیده در این است که مدت زیادی از دورانی نمیگذرد که داشتن کارگر خانگی برای کسانی که از توانائی معمول جسمی برخوردارند در سوئد ممنوع شده بود و جریانات مدافع حقوق زنان به درستی اینرا دستاوردی برای زنان میدانستند. در واقع در طول تاریخ این بیشتر زنان بوده و هستند که مورد این نوع اسثنثمار و بردگی قرار میگیرند. سیستم سرمایه داری با وقاحت و شتابزده دستاوردهائی که مردم در یک شرایط تاریخی خاص بدان دست یافته اند را به یغما میبرد.
طبق آمار رسمی ٨٠ در صد مردم سوئد مخالف سودبری سرمایه،از سیستم امکانات رفاه اجتماعی هستند. روز ١٧ سپتامبر، روز اعتراض عمومی مردم سوئد بر علیه اینهجوم گسترده به رفاه اجتماعی است . روز ارائه مانیفست ٨٠ درصدی ها در سوئد برعلیه وابسته کردن امکانات و رفاه اجتماعی به منافع سرمایه است.
اواخر سال ٢٠١١ گروهای مختلف چپ و سوسیالیست در سوئد، مبارزان متشکل در نهادها و فعالین مستقل و فعالین اتحادیه ای که عمدتا متعلق به بدنه اتحادیه ها هستند خود را دریک شبکۀ همکاری تحت عنوان شبکۀ " جامعه رفاه، نه سودبری سرمایه" متشکل کردند و تا به حال اعتراضات متعددی را سازمان داده اندو اکنون تظاهرات ١٧ سپتامبر را فراخوان داده اند.
شورای - استکهلم که یکی از اعضای شبکۀ " جامعه رفاه،نه سودبری سرمایه" است از شما دعوت میکند که در این تظاهرات و مانیقست بر علیه هجوم سرمایه به رفاه اجتماعی شرکت کنید.
دوشنبه ١٧ سپتامبر ساعت ١٨-١٧ در مرکز شهر استکهلم - سرگل توری سخنرانی و موزیک اجرا میشود وسپس بطرف مینت توریت _پارلمان راهپیمائی میکنیم ، در مینت توریت یک پارلمان خیابانی،مردمی به همکاری گروه تاتر تریبونال، برگزار میشود.

رفاه اجتماعی حق مسلم انسانی است.

زنده باد سوسیالیسم، رفاه و آزادی. نابود باد کاپیتالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.shora.se shoraye1@gmail.com tel : Mobil:0728379451