افق روشن
www.ofros.com

همبستگی با کارگران افریقای جنوبی


شورای حمایت ... ـ ...حزب کمونیست                                                                      چهارشنبه ١٠ آبان ١٣٩١

فعالین کارگری و آزادیخواهان!
همانطور که در متن پیام رفقای کارگرمان در افریقای جنوبی آمده است .سرمایه داری همه را بیکسان مورد هجوم قرار داده است . کشتار کارگران معادن افریقای جنوبی این بار نه بدست نزادپرستان سفید بلکه توسط دولتی صورت گرفت که خودرا "خودی " می نامید. این حادثه درس بزرگی بود برای کسانی که طبقاتی بودن دولت را فراموش کرده و درتوهم دولت "خودی" بسر میبرند.
کارگران افریقای جنوبی مینویسند ".مبارزه ما برای رسیدن به حداقل دستمزد... ١٢۵٠٠ راند برای همه کارگران معادن- وحقوق برابر درمقابل کار برابر- و محو قراردادهای دست دوم و پیمانکاری- داشتن مسکن مناسب با برق و آب- آموزش و پرورش مناسب و معقول برای کودکانمان و برای یک زندگی بهتر که در واقع فقط از طریق مبارزه بدست میاید." انگار کارگران عسلویه وپتروشیمی و... نوشته اند یا کارگران مصری وسوری یا بنگلادشی یا یونانی ،فرقی نمیکند دشمن یکی وروش ها یکسان است ازاینرودرد ها و خواسته ها مشترک وبینالمللی اند.
به حیله گری های رنگارنگ سرمایه داران تحت عنوان مرز ونژاد و قبیله و... برای تفرقه در صفوف کارگران نه میگوییم و همدست شما به مقابله علیه سرمایه داران برمیخیزیم .هرکجا این اژدهای هزار سر به زمین بخورد پیروزی خود میدانیم.
رفقا: شورای ما به همراه سازمانهای چپ سوئدی در تدارک یک حرکت اعتراضی در پشتیبانی از شما است . روز دوم نوامبر به خیابان می آییم وخواسته های شما را فریاد میکنیم . همه آزادیخواهان را به حمایت فرا میخوانیم.

جمعه، ٢ نوامبر ساعت ١۵.٠٠ در مقابل سفارت آفریقای جنوبی،20 Fleminggatan

یاد آوری میکنیم که روز ٢٧ اکتبرروز دفاع سراسری از کارگران زندانی در ایران اعلام شده است . دهها تن از فعالین کارگری به خاطر خواسته هایی مشابه خواست شما وحق تشکل مستقل در زندانهای قرون وسطایی سرمایه داران ایران هستند یقینا همبستگی با کارگران ایران موجب تقویت صفوف ما خواهد بود.

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

سرنگون باد سرمایه داری

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

********************

فراخوان به آکسيون ... در حمايت از کارگران معادن آفريقاى جنوبى(جمعه ٢ نوامبر)

احزاب، سازمانها، نهادها و تشکل های کارگری و مدافع مبارزات کارگران
تشکیلات خارج ازکشور حزب کمونیست ایران-استکهلم بنا به درخواست کارگران معادن آفریقای جنوبی، درتظاهرات واعتراض روز جمعه ٢ نوامبر درمقابل سفارت آفریقای جنوبی که به فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران دراستکهلم داده‌شده‌است شرکت میکنیم.
بدینوسیله ازهمه احزاب، سازمانها ، نهادهای چپ و کمونیست واعضا و هواداران حزب کمونیست ایران درشهر استکهلم انتظار داریم تا در همبستگی با رفقای کارگرشان در آفریقای جنوبی در این اعتراض شرکت نمایند.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

زنده باد سوسیالیزم

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - استکهلم

٢٨ -١٠ -٢٠١٢

********************

پیام کارگران معادن آفریقای جنوبی- روستنبورگ ١٢ اکتبر ٢٠١٢

از طرف کمیته هماهنگی اعتصاب روستبورگ

خطاب به کارگران، اتحادیه ها و تشکلهای کارگری ، اعضاء تشکلهای کارگری ،کارگران جهان و رفقا

درخواست پشتیبانی از کارگران اعتصابی معادن در آفریقای جنوبی

رفقای عزیز
ما برای شما مینویسیم زیرا خواهان کمک و حمایت شما از اعتصابما ن هستیم اعتصاب برای دستیافتن به حقوقی که بتوانیم با آن زندگی کنیم. اعتصابی که از معدن لونمین پلاتینا در ماریکانا، در 16 آگوستی شروع شد ، 34 نفر از کارگران کشته شدند و ادامه آن به معادن دیگر در سراسر آفریقای جنوبی رسید.مبارزه ما برای رسیدن به حداقل دستمزد 12500 راند(تقریبا 9000 کرون سوئد) برای همه کارگران معادن- وحقوق برابر درمقابل کار برابر- و محو قراردادهای دست دوم و پیمانکاری- داشتن مسکن مناسب با برق و آب- آموزش و پرورش مناسب و معقول برای کودکانمان و برای یک زندگی بهتر که در واقع فقط از طریق مبارزه بدست میاید.
اتحادیه ما،اتحادیه ملی کارگران معادن..... به ما خیانت کرد زیرا منافعش با شرکتهای سرمایه دار گره خورده است ، زیرا منافعش را در اتحاد با حزب حاکم(کنگره ملی آفریفا) میبیند. حکومتی که به طرفداری از کارفرمایان ، پلیس و سربازان را برای کشتن و دستگیری ما می فرستد.
به این دلایل، ما خودمان، کمیته های اعتصاب را در هر معدنی تشکیل دادیم و بعد کمیته هماهنگی اعتصاب رستنبورک را که اعتصابات در معادن مختلف طلای سفید و کروم در رستنبورگ را رهبری میکند.در تلاشیم که با برقراری ارتباط با کارگران اعتصابی در مناطق دیگر کمیتۀ سراسری اعتصاب را سازمان دهیم.در حال حاضر 100000 کارگر معدن در اعتصاب هستند.ما معتقدیم که تنها پیروزی ما دراین مبارزه نوعی اجرای عدالت در قبال رفقای جانباخته ماست.
ما در حال جنگ باتعدادی از قدرتمندترین شرکتهای سرمایه داری در جهان هستیم .شرکتهای سرمایه داری که رژیم حاکم پشتیبان آنهاست و متاسفانه رهبران اتحادیه هم حامی آنان هستند. ما معتقدیم که تنها راهی که میتواند اعتصابات ما را به پیروزی برساند اتحاد و همبستگی همۀ ما کارگران است. به جای مبارزات پراکنده و جدا از هم کنونی،باید یک مبارزۀ هماهنگ و متحد را سازمان دهیم.
ما تلاش میکنیم که ارتباطات بین کارگران اعتصابی در نقاط مختلف را به هم وصل کنیم و اولین جلسه کمیتۀ ملی(سراسری) اعتصاب را در تعطیلات آخر این هفته برگزار کنیم و از جمله یک راهپیمائی مشترک را به طرف دوایر دولتی در پریتوریا سازمان دهیم. ما به برقراری شرایط اظطراری در شهر که دولت به مردم تحمیل کرده و تیراندازی به کارگران اعتراض میکنیم و خواهان حداقل دستمزد مناسب برای همه کارگران 12500 راند و از بین رفتن این فقر فاجعه باردر جامعه خواهیم بود.
ما از همۀ مزدبگیران در سراسر دنیا، اتحادیه ها، سازمانها و تشکلهای کارگری میخواهیم که ما را حمایت کنید.
اول آنکه از تظاهرات ما در 3 نوامبر(تاریخ احتمالی)حمایت کنید. ما خواهان اعلام همبستگی بین المللی شما از طروق مختلف مثل برگزاری تظاهرات، پیکت،راهپیمائی، جمعآوری نامه اعتراضی و... هستیم. پشتیبانی بین المللی که تا به حال گرفته ایم در روحیه کارگران در اینجا تاثیر بسیار مثبتی داشته است.
دوما ،نیاز مبرم ما به کمک مالی برای هزینۀ سازماندهی خودمان است. کارگران اعتصابی کمک مالی میپردازند ولی با در نظر گرفتن اینکه چندین هفته هست که در اعتصاب بسر میبریم محدودیت این کمکها بسیار است. از این جهت ازدریافت کمک مالی شما هم خوشحال میشویم.

آدرس برای ارسال کمک مالی:
Bank: Standard Bank, South Africa    Account Name: Workers Defence Fund
Account Number: 300495986    Branch: East Gate    Branch Code: 018 505
Swift Code: SBZAZAJJ    Yours in struggle,
متن اصلی: http://shopstewards.net/2012/10/appeal-from-south-african-mine-workers/
www.shora.se    shoraye1@gmail.com    Mobil:0728379451

ترجمه مهرنوش شفیعی

تکثیر از شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم