افق روشن
www.ofros.com

فراخوان

حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر


شورای حمایت از ...- استکهلم                                                                                شنبه ١٦ مهرماه ١٣٩٠

پیکار کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر، از سوم مهرماه امسال تا کنون ادامه دارد و خواست های برحق کارگران مبنی بر لغو کار موقت و پیمان کاری و عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی بر پرچم مبارزاتی شان نوشته شده است. این خواست کارگری از فروردین سال ١٣٩٠ تا کنون مطرح شده و در جریان اعتصاب شجاعانه کارگران مجتمع های گوناگون پتروشیمی ماهشهر علیرغم قول و قرارهای ظاهراً مساعد مقامات رسمی و دولتی پتروشیمی به سرانجام نرسیده است و کارگران همواره به خاطر طرح این خواست ها با فشار و ارعاب روبرو شده و فعالین آنها مورد تهدید قرارگرفته اند.
اعتصاب شکوهمند کنونی کارگران پتروشیمی با شرکت ٦٥٠٠ کارگر مجتمع های گوناگون ادامه دارد و نکته مهم در این رابطه، همبستگی مبارزاتی دیگر کارگران رسمی پتروشیمی با آنان و خودداری کارگران دیگری از کار است که از سوی کارفرما برای تداوم تولید به کار دعوت شده اند. دیگر هدف آشکار این کارگران، دستیابی به تشکل مستقل و پایدار کارگری ست که بتواند به شکلی مداوم به دفاع از حقوق کارگران در برابر سرمایه داران بپردازد.
پیوند بین مبارزات جاری با خواست تشکل یابی همواره یکی از دست آوردهای مهم مبارزات کارگری ست و نتایج این مبارزه پرشکوه، به هر شکلی که پیش برود؛ خود تجربه ارزشمندی برای کارگران پتروشیمی و مجموع کارگران ایران است تا با اندوختن دانش مبارزاتی خود، امید تازه¬ای برای جنبش کارگری فراهم آورد و در پاسخ به معضل تشکل یابی آنان موثر واقع شود.
هرگز در ماهیت ارتجاعی و پلید جمهوری اسلامی نیست که به خواست های بر حق کارگران جامعه ما پاسخ درخور بدهد و حتی اندکی از درد و رنج کارگران را بکاهد. سیاست رژیم جمهوری اسلامی جزسرکوب و توسعه بی عدالتی و چپاولگری چیزی نیست. اما پیکار کارگران جامعه ما در همبستگی بین المللی خود سرنوشت دیگری را برای رهائی از این تبه کاری رغم میزند.
حمایت از مبارزات کارگران پتروشیمی ماهشهر و همبستگی با این پیکار نقطه امید و دلگرمی کارگرانی را فراهم می سازد که در پیکار خود، به همبستگی تمام مردم جامعه دل بسته اند. در همین راستا شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم ضمن حمایت وپشتیبانی از فراخوانها واقدامات احزاب وسازمانها وتشکل های آزادیخواه و سوسیالیست در دفاع از کارگران، تمام انسان های آزاده و سوسیالیست را به حمایت از این مبارزات و گردهمائی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و اعتراض به سیاست ها و ماهیت ضد کارگری جمهوری اسلامی فرا می خواند:

شنبه ١۵ اکتبر ساعت: ١۴ جلوی سفارت جمهوری اسلامی ـ استکهلم

پیروز باد پیکار کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

نابود باد رژیم تبهکار سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی       زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات ازادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

٤ اکتبر-٢٠١١

www.shora.se
shoraye1@gmail.com
Mobil: 0701502011