افق روشن
www.ofros.com

به حکم کارگران و ستمدیدگان، جمهوری اسلامی باید برود

در دفاع از مبارزات آزادیخواهانه توده های مردم در ایران

شورای حمایت از ...ـ استکهلم                                                                                  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹٦ - ١۳ ژانویه ۲۰۱٨


به حکم کارگران وستمدیدگان ، جمهوری اسلامی باید برود

دریای فقر وزحمت و کار در ایران به خروش آمد. کاخ فریب چهل ساله حکومت مذهبی فرو ریخت و باورهای کاذب جاروب شدند. سیاست بد وبدتر که سالها مشغله حکومتیان وطرفدارانشان بود به آنی دستخوش امواج خشم مردم شد وحقیقت چون خورشیدی تابناک فریاد زد « اصلاح طلب ، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا» . تفهیم این ماجرا به طبقه متوسط که انگشت های رنگی اش را به گرسنگان نشان میداد، دشوار مینمود . اما طوفان خشم توده های مردم معجزه میکند. در اثر همین معجزه بود که آسید علی یکشبه فهمید هنگام برخاستن از تخت پادشاهی فرا رسیده است و مردم بانگ برآوردند «آسید علی ببخشین ، دیگه باید بلندشین» . زنان در پیشاپیش همه و برسکوی خطابه ها زیباتر شدند و جامعه پوست انداخت. صدای پای انقلاب از هروقت دیگر نزدیکتر شد .نظم کهن وعقاید از گور بر آمده بخود لرزیدند. براستی که هنگام تولد جامعه نوین از هر زمان دیگر نزدیکتر شده است.
طبقه حاکم از وحشت مرگ دستگیر میکنند ، خود می کشانند وتهدید میکنند شاید مفید افتد. تاکنون بیش از بیست نفر را کشته و هزاران نفر را دستگیر وزندانی کرده اند. میخواهند بترسانند، از مرگ بی نام ونشان وحتی تحت عنوان خودکشی . جنگ روانی را آغاز کرده اند. اسم شب این جنگ «کشته سازی و خودکشی است.
اینک نان وکارو آزادی فرمان قیام داده اند . این یعنی مرگ بر بیکاری ، مرگ بر گرانی ، مرگ بر سیستم این بار مقدم بر مرگ بر افراد نشسته است وبرایش فرقی نمی کند که بانی گرسنگی شاه است یا ملا ، اصلاح طلب است یا اصول گرا ! همین واقعیت است که بین مزدوران سرمایه انتخابی برایش باقی نمی گذارد و همه را با هم جاروب میکند. بدیل این جنبش نان وکار و رفاه وآزادیست نه مذهب ونژاد و شخص. به همین خاطر شورا تنها آلترناتیو متناسب با این موج خروشان توده ایست . ندادن قدرت به اشخاص و در دست گرفتن سرنوشت بدست خویش تنها ضامن پیروزی این خیزش انقلابی است.
برای دفاع از این امواج انقلابی به هر وسیله مناسب باید هزینه دستگیری وزندان وکشتار را برای جانیان حکومتی چنان بالا برد که از هرگونه اقدام برعلیه مبارزان برخود بلرزند. شورای استکهلم برای دفاع از بازداشت شدگان وزندانیان سیاسی

روز شنبه، ۲۰ ژانویه. ساعت ۱۴، در مدبوریارپلاتسن تظاهراتی ایستاده برپا می کند.

از همه کسانی که هم صدا با تظاهر کنندگان خواهان نان و آزادی و رفاه وخواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بعنوان ادامه دهنده دیکتاتوری در ایران هستند میخواهیم به کمک جنبش انقلابی بشتابند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم

تلفن: 0728379451

www.shora.se

۲۰۱٨۰۱۱۳

****************

در دفاع از مبارزات آزادیخواهانه توده های مردم در ایران

مردم ایران ودر راس آنها کارگران و زحمتکشان در اعتراض به چهل سال جنایت وسرکوب به خیابانها سرازیر شده اند. جمهوری اسلامی که تا کنون دستاوردی جز سرکوب برای توده های مردم نداشته وادامه سرکوب رژیم سلطنتی بشکلی وحشیانه تر در ایران است به صف معترضان حمله میکند وتاکنون دهها نفر را کشته وصدها نفر مجروح و بیش ازهزار نفر را بازداشت کرده است . ما از تمامی نیروهای آزادیخواه که طالب حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش هستند دعوت میکنیم

تا روز جمعه ۵ ژانویه ساعت ١۴ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

به این اجحافات و ظلم چهل ساله اعتراض کنند.
ما معتقدیم که مردم باید در شورا ها خودرا سازمان دهند تا رهبری حرکات وجنبش خودرا در دستهای خویش متمرکز کنند و در آینده نیز بتوانند از این ابزار مناسب برای اداره سرنوشت خویش استفاده کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم

تلفن: 0728379451

www.shora.se

****************

فراخوان به تظاهرات

از اعتراضات کارگران وزحمتکشان برعلیه گرانی، فقر و تبعیض پشتیبانی کنیم

موج اعتراضات عمومی وگسترش آن به شهرهای مختلف در چندروز اخیر غرشی در آسمان بی ابر نبود. اعتراضات کارگری در سراسر ایران در طول سال جاری مداوما جریان داشته است. روزی نیست که کارگران فریاد اعتراض خود را بر علیه ستم کاریهای حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی بلند نکنند. زنان با جسارتهای بی نظیر برعلیه تبعیض جنسیتی اقدام نکنند. و اینک امواج اعتراضات برعلیه گرانی و فقر و فساد می رود تا سراسری شود. مبارزه برای دفاع از حقوق و آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اینجا و آنجا و حتی در ابعاد بین المللی حضوری قاطع دارد. جمهوری سرکوبگر اسلامی تلاش میکند به انحا مختلف این برآیند ها را سرکوب کند. جان و سلامت جسمی بسیاری از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی کماکان در مخاطره است.فقر و گرانی و بیحقوقی مردم را بستوه آورده است. اگر کارگران وزحمتکشان با خواسته نان و آزادی به خیابان میریزند ثمره نزدیک به چهل سال اجحاف و کشتار وزندان در حق کارگران وزحمتکشان ایران است. ما از مطالبات آزادیخواهانه آنها حمایت می کنیم و موکدا در مقابل هرگونه سرکوب اعتراضات مردمی و آزادیخواهانه ایستادگی خواهیم کرد. حمله به اعتراضات مردم محکوم است و زندانیان سیاسی و کارگران زندانی واز جمله رضا شهابی باید بدون قید و شرط و سریعا آزاد شوند.

روزچهارشنبه سوم ژانویه ساعت ١۵ در میدان سرگل

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزادباید گردد

اعتراض، اعتصاب، تشکل، حق مسلم ماست.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم

تلفن: 0728379451

www.shora.se