افق روشن
www.ofros.com

١۴نوامبر روز اعتراض کارگران اروپا به سیاستهای ریاضت اقتصادی


شورای حمایت... - استکهلم                                                                                     دوشنبه ٢٢ آبان ١٣٩١

ادامۀ و افزایش فشار اقتصادی، کاهش هر چه بیشر امکانات عمومی، بیکاری سازیهای دسته جمعی ودر واقع تحمیل ریاضت کشی روزافزون بر فرودستان جامعه، نویدی است که صندوق بین اللمللی پول، بانک مرکزی اروپا، و کمسیون اروپا در آخرین توافقات خود برای حفظ سود سرمایه به سرمایه داران میدهند.
مدتی است که اروپا و به ویژه جنوب اروپا شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران و فرودستان جامعه است. به فقرو تنگدستی کشاندن مردم و در پی آن برآمد امواج اعتراضات آنچنان وسیع و گسترده شده که اتحادیه هائی که در واقع در پیشبرد و تحکیم سیاستهای موجود نقش کمی هم نداشته اند ناچارشده اند در مقابل همین سیاستها اعلام اعتراض کنند.
بزرگترین اتحادیه کشور پرتقال در ماه سپتامبر خواهان یک اعتصاب عمومی بر علیه استثمار و فقر شد . (CGTP)
اتحادیه کارگران اسپانیا و سپس تشکل های اتحادیه ای کوچکترهم به این حرکت پیوستند. ١٧ اکتبر(UGT)
اتحادیۀ کارگران اروپا تصمیم گرفت که به این فراخوان جواب مثبت بدهد و طی اطلاعیه ای دعوت به همبستگی با اعتصاب کنندگان و برگزاری اعتصابها وآکسیونهای اعتراضی در سراسر اروپا کرد جنبش های مختلف اجتماعی و تشکلهای غیر اتحادیه ای بسیاری هم در کشورهای مختلف در سامان دادن این روز اعتراضی فعال هستند.تا به حال کشورهای پرتفال،اسپانیا، یونان،ایتالیا، فرانسه، مالتا و بسیاری دیگر اعلام اعتصاب و یا اکسیون اعتراضی کرده اند
در سوئد " شبکه رفاه اجتماعی، نه سود بری سرمایه" در روز ١۴ نوامبر در همبستگی با اعتراضات کارگران و برعلیه سیاست ریاضت کشی اقتصادی تظاهراتی در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا در استکهلم برگزار میکنند
شورا در پشتیبانی ازاعتصاب و اعتراض کارگران در اروپا در این تظاهرات شرکت میکند و از همه مردم آزادیخواه برای شرکت و اعلام همبستگی دعوت میکند.

چهارشنبه ١۴ نوامبر، ساعت ١٦.٣٠

مقابل ساختمان اتحادیه اروپا در استکهلم - رییرینگ گاتان ٦۵

Europa- huset , Regeringsgatan 65

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

مرگ بر سرمایه داری

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

www.shora.se shoraye1@gmail.com Mobil:0728379451

لینک صفحۀ فیس بوک ١۴ نوامبر http://www.facebook.com/events/373066096110327/?fref=ts