افق روشن
www.ofros.com

!زندانی نمودن رضا شهابی به هر بهانه ای محکوم است


شورای همبستگی... ـ پاریس                                                                              چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹٦ - ۱٦ اوت ۲۰۱٧

  طبق گزارش "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، رضا شهابی عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکا، در بعدازظهر ١٧ مرداد مجبور می‌شود خود را به زندان رجائی شهر معرفی کند (دادستانی تهران مدعی شده که سه ماه از حبس قبلی رضا شهابی باقی مانده و در صورت عدم مراجعه، خانه وثیقه گذار ضبط خواهد شد)، اما مسئولان زندان می گویند که نامه آزادی شما ضمیمه ی پرونده می باشد و فردا بدین مکان مراجعه نمائید تا با گرفتن برگه آزادی، وسایل شخصی تان به شما تحویل گردد.
نظام سرمایه داری ضد کارگری جمهوری اسلامی، همواره سناریوی‌های غم انگیزی برای کارگران می آفریند و با اتهامات پوچ و واهی برایشان پرونده سازی می نماید. فردای آنروز در ١٨ مرداد، زمانیکه فعال جنبش کارگری ایران و سندیکای شرکت واحد، جهت گرفتن برگه آزادی و وسایل خویش به زندان مراجعه می نماید، حکم وی را عطف به ماسبق می نمایند و بعنوان غیبت در دوره ای که به سال ١٣٩٣ مربوط می شود، او را دستگیر و به قرنطینه زندان رجائی شهر منتقل می سازند، در حالیکه پزشکی قانونی تداوم مرخصی برای معالجات رضا شهابی را به اعتبار خود حفظ می نماید. سیستم اداری و نظام بوروکراتیک جمهوری اسلامی مطابق با سرشت ویژه ای که دارند، فاقد نظم اجتماعی و سراسر مملو از تناقضات و چالش بوده و هرج و مرج بطور کامل در تمام ابعاد اداری آن بچشم می خورد.
نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی به معیشت اولیه طبقه کارگر ایران تهاجم می آورند و سپس اعتراضات آنها را با شدیدترین ابزار سرکوب نموده و با دستگیری، محاکمه و اخراج از کار، زندگی را عمیقا سخت و طاقت فرسا می سازند. جمهوری اسلامی حتی به سازمان جهانی کار که چشم و گوش خود را بدانها وصل میکند، ریاکاری پیشه می سازد از یک طرف آزادی و برگشت به کار رضا شهابی را به آنها اعلام می دارد و از طرف دیگر علیه وی پرونده سازی سیاسی بر مبنای افترا و دروغ را طرح می کند. با این همه ریاکاری، بازهم سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای باصطلاح کارگری بین المللی، علیرضا محجوب این عنصر بالای خانه کارگر و نماینده مجلس را به معاونت اتحادیه های جهانی سوق میدهند! طبقه کارگر ایران در برابر ستم قرون وسطایی جمهوری اسلامی جانش به لب رسیده و اعتراضات برای حق حیات و علیه گرسنگی و بیکاری به اشکال مختلف در گوشه و کنار جامعه به چشم می خورد؛ این در حالی است که تمامی رهبران، روسای جمهوری اسلامی و حاکمین آن با سرقت و کلاه برداری های میلیاردی که از اموال زحمتکشان و در راس آنها طبقه کارگر ایران به جیب ها سرازیر می کنند که به سرقت های نجومی معروف است؛ جالب اینکه شب و روز بطور مداوم مبلغ عدالت اسلامی نظام خود نیز می باشند.
ما فعالین در "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس"، با محکوم ساختن تمامی رنج و مصائب کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فعال کارگری رضا شهابی می باشیم.

همه ی زندانیان کارگری و نیز سیاسی باید آزاد شوند!

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

٢۴ مرداد ١٣٩٦ ـ ١۵ اوت (آگوست) ٢٠١٧

conseil.solid21@gmail.com